Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng)

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG

Ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) được thành lập trên cơ sở ngành Kinh tế thủy lợi từ năm 1984. Ngành Quản lý xây dựng là ngành đào tạo truyền thống có bề dày gần 35 năm đào tạo của Khoa kinh tế và quản lý. Đây là một trong những ngành đào tạo có uy tín và luôn được sinh viên lựu chọn khi vào học Đại học Thủy lợi.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo các kỹ sư có trình độ, được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật, kinh tế và quản lý xây dựng, sản xuất kinh doanh trong xây dựng.

- Sau khi tốt nghiệp sẽ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

- Thời gian đào tạo 4,5 năm

- Có 62 môn học với tổng số 145 tín chỉ (137 tín chỉ bắt buộc và 8 tín chỉ tự chọn)

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp; lập, phân tích, đánh giá, thẩm định dự án đầu tư; lập dự toán xây dựng công trình, hồ sơ mời thầu; kiến thức bổ trợ khác; kỹ năng mềm, ngoại ngữ.

CHUẨN ĐẦU RA - NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG

Yêu cầu về kiến thức

1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2. Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng tiếp thu được các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành ứng dụng trong quản lý‎ xây dựng;

3. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: Trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác vận hành các công trình; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế - kỹ thuật, định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng;

4. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng;

Yêu cầu về kỹ năng

5. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề;

6. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử l‎ý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản xuất;

7. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo;

8. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác;

9. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng;

10. Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

11. Có khả năng ứng dụng tin học trong hoạt động chuyên môn:  sử dụng thành thạo tin học văn phòng như  Word, Excel, PowerPoint; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Autocad, Project, dự toán;

12. Có khả năng truy cập và khai thác thông tin trên mạng phục vụ công tác quản lý và quản trị xây dựng.

13. Kỹ năng ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu, viết vận dụng vốn từ tiếng anh chuyên ngành trong quá trình công tác;

Yêu cầu về thái độ

14. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

15. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;

16. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;

17. Trung thành với cấp dưới cũng như với cấp trên, có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.

18. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

QUAN HỆ GIỮA MÔ-ĐUN KIẾN THỨC /KỸ NĂNG VÀ CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín
chỉ

CHUẨN ĐẦU RA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

45

                                   

I.1

Lý luận chính trị

12

                                   

1

Pháp luật đại cương

2

x

                       

x

 

x

x

x

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

x

                       

x

 

x

x

x

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

x

                       

x

 

x

x

x

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

x

                       

x

x

x

x

x

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

x

                       

x

x

x

x

x

I.2

Kỹ năng

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

       

x

       

x

     

x

x

x

x

x

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

22

                                   

7

Tin học đại cương

3

 

x

               

x

x

           

 

Tin học văn phòng

3

 

x

               

x

x

           

7

Toán I (Giải tích một biến)

3

 

x

       

x

             

x

     

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

x

       

x

             

x

     

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

x

       

x

             

x

     

11

Hóa đại cương I

3

x

                                 

12

Thí nghiệm hóa đại cương I

1

x

                                 

13

Vật lý I

3

x

                                 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

x

       

x

             

x

     

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

x

       

x

             

x

     

I.4

Tiếng Anh

8

                                   

16

Tiếng Anh I

2

x

   

x

               

x

         

17

Tiếng Anh II

3

x

   

x

               

x

         

18

Tiếng Anh III

3

x

   

x

               

x

         

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

x

               

x

     

x

 

x

x

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

x

               

x

     

x

 

x

x

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

100

                                   

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

21

                                   

19

Cơ học cơ sở I

3

x

                         

x

     

20

Đồ họa kỹ thuật I

2

x

 

x

x

           

x

x

           

21

Đồ họa kỹ thuật II

2

x

 

x

x

           

x

x

           

22

Sức bền vật liệu I

3

x

 

x

                             

23

Cơ học chất lỏng

3

x

 

x

                             

24

Trắc địa

2

x

 

x

                             

25

Thực tập trắc địa

1

x

 

x

                             

26

Cơ học kết cấu I

3

x

 

x

x

                           

27

Pháp luật kinh tế

2

x

 

x

x

x

x

   

x

       

x

       

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

37

                                   

28

Kinh tế vi mô I

3

x

 

x

x

x

x

   

x

       

x

       

29

Nguyên lý kế toán

3

x

 

x

x

x

x

   

x

       

x

       

30

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

2

   

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

   

x

31

Kiến trúc công trình

3

x

 

x

x

                           

32

Địa chất công trình

2

x

 

x

x

                           

33

Thực tập địa chất công trình

1

x

 

x

x

         

x

               

34

Kinh tế xây dựng I

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35

Cơ học đất

3

x

 

x

x

                           

36

Kết cấu công trình

3

x

 

x

x

           

x

             

37

Vật liệu xây dựng

3

x

 

x

x

           

x

             

38

Quy hoạch đô thị

2

x

 

x

x

           

x

             

39

Nền móng

2

x

 

x

x

           

x

             

40

Đồ án nền móng

1

x

 

x

x

           

x

             

41

Cấp thoát nước

3

x

 

x

x

           

x

             

42

Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

2

x

 

x

x

           

x

             

43

Quản trị doanh nghiệp I

2

x

 

x

x

x

       

x

               

II.3

Kiến thức ngành

27

                                   

44

Pháp luật trong xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

Marketing xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

Kỹ thuật điện

3

x

 

x

x

           

x

             

47

Kinh tế xây dựng II

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

48

Đồ án kinh tế xây dựng

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49

Máy xây dựng

3

x

 

x

x

           

x

             

50

Thi công 1

2

x

 

x

x

     

x

x

 

x

x

 

x

x

x

   

51

Thi công 2 (công trình thủy)

2

x

 

x

x

     

x

x

 

x

x

 

x

x

x

   

52

Định mức - Đơn giá - Dự toán

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

53

Đồ án Định mức - Đơn giá - Dự toán

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

54

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

55

Quản lý dự án

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

56

Thực tập ngành quản lý xây dựng

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II.4

Học phần tốt nghiệp

7

                                   

II.5

Kiến thức tự chọn

8

                                   

1

Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Kinh tế đầu tư xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Quản lý tài chính trong xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Quản lý dự án xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Kinh tế quản lý khai thác công trình thủy

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Kế toán xây dựng 1

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Kết cấu thép

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Tự động hóa trong xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Tiếng Anh chuyên ngành

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Giám sát chất lượng công trình

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Kỹ năng ứng tuyển và viết báo cáo

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Tổng cộng (I + II) (tín chỉ)

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví trí việc làm khi ra trường

- Quản lý dự án, tài chính, chất lượng trong xây dựng tại các cơ quan từ trung ương đến địa phương (Cục, vụ, sở, ban, ngành)

- Công việc tư vấn thiết kế, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư, xây dựng, thiết kế

- Cơ quan kiểm toán về xây dựng

- Giảng dạy các môn học về quản lý xây dựng tại các trường Đại học, Cao đẳng

- Nghiên cứu ở các viện, trung tâm của các Bộ, Ngành.

Cơ hội du học

Sinh viên ngành Quản lý xây dựng được đào tạo theo chương trình học chất lượng cao, cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ, tạo nền móng vững chắc cho việc du học.