Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra, Mối quan hệ giữa Mô-đun giữa kiến thức/kỹ năng với Chuẩn đầu ra, Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành Kế toán

Mục tiêu đào tạo

Bộ môn Kế toán được thành lập từ năm 2008 với mục tiêu đào tạo các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kế toán Xây dựng. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn là những thầy cô tâm huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn cũng như kinh nghiệm giảng dạy; được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực về Kế toán tại các trường đại học danh tiếng trong Việt Nam và trên thế giới.

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, đào tạo các cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp và Kế toán Xây dựng

- Nội dung chương trình: bao gồm 140 tín chỉ trong đó có 32 tín chỉ khối kiến thức đại cương trang bị kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị, Kỹ năng,  Khoa học tự nhiên và Tin học và Tiếng Anh; 35 tín chỉ kiến thức cơ sở khối ngành và kiến thức cơ sở ngànhl; 30 tín chỉ kiến thức ngành Kế toán như: Kế toán tài chính; Kế toán quản trị, Phân tích tài chính doanh nghiệp,… nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn về Kế toán; 33 tín chỉ chuyên sâu về chuyên ngành mà sinh viên theo đuổi phù hợp với định hướng công việc sau này của sinh viên trong đó có 7 tín chỉ Học phần tốt nghiệp nhằm kiểm tra đánh giá toàn bộ lượng kiến thức mà sinh viên đã thu nhận được trong 7 học kỳ trước giúp sinh viên biết cách tổng hợp, sắp xếp và vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn.

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1. Kiến thức

 1. Hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nắm vững các quy định của luật pháp nói chung và luật kinh tế, luật thuế, luật kế toán và luật lao động nói riêng. Hiểu biết cơ bản về các công cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế.
 2. Hiểu biết cơ bản về một số ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, v.v... Có kiến thức cơ bản về tài chính - tiền tệ, thống kê, thuế. Nắm được các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, marketing, văn hoá kinh doanh, tổ chức - nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, hoạt động đầu tư… của doanh nghiệp.
 3. Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế. Nắm vững phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng thông tin ở trong và ngoài doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực kế toán và yêu cầu của luật pháp.
 4. Biết cách thiết kế và sử dụng thông tin kế toán để trợ giúp các nhà quản trị ra quyết định, điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu quả.
 5. Nắm vững kiến thức về tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán; tổ chức quy trình kế toán; tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và các đơn vị HCSN. Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.
 6. Nắm vững kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp: luật pháp; đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp; tổ chức thu thập thông tin; quy trình; báo cáo; hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.

1.2. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 1. Có khả năng tìm hiểu, vận dụng và tuân thủ luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê. Thành thạo thu thập, phân loại và tổ chức hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp và đơn vị HCSN phù hợp với các quy định của luật pháp và thông lệ, chuẩn mực kế toán.
 2. Có khả năng tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức, triển khai hệ thống thông tin kế toán, tổ chức quy trình kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán nhằm đáp ứng thông tin theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
 3. Thành thạo các công việc lập kế hoạch tài chính; tổ chức thống kê hoạt động kinh doanh; Vận dụng thành thạo các quy định của pháp luật thuế trong các hoạt động kinh doanh. Có khả năng tham gia thực hiện được những công việc cơ bản liên quan đến xây dựng, thực hiện và kiểm tra các hoạt động kinh doanh. Có khả năng tham gia một số công việc  thuộc về quản trị doanh nghiệp

Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu):

 1. Thành thạo viết và trình bày báo cáo kế toán và báo cáo hành chính thông thường. Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng tin học văn phòng.
 2. Sử dụng được Tiếng Anh tương đương TOEIC 400 điểm, đọc và hiểu được tài liệu kế toán bằng tiếng Anh.
 3. Có khả năng thiết lập được các tiêu chí đánh giá, tiếp nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng, quan điểm. Đánh giá công bằng, khách quan đối với giá trị đóng góp của người khác.
 4. Có khả năng giao tiếp tốt. Thành thạo viết báo cáo và thuyết trình. Biết trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm. Biết cách truyền đạt và tiếp thu kiến thức. Có khả năng đàm phán/ trao đổi với mọi người, hợp tác với đồng nghiệp.
 5. Có khả năng thích nghi với sự thay đổi. Có kỹ năng lập kế hoạch. Biết lắng nghe, biết cách suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo, tập trung cho kết quả.

1.3. Yêu cầu về thái độ:

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

QUAN HỆ GIỮA MÔ-ĐUN KIẾN THỨC /KỸ NĂNG VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

Môn học (Tiếng Việt)

CHUẨN ĐẦU RA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật đại cương

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Toán cao cấp I

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán cao cấp II

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học văn phòng

   

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Toán V (xác suất thống kê)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

   

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tiếng Anh I

   

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Giáo dục thể chất

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Giáo dục chuyên nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kiến thức cơ sở khối ngành

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh tế vi mô I

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh tế vĩ mô I

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật kinh tế

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kiến thức cơ sở ngành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Học phần bắt buộc

                             

Tài chính - Tiền tệ

 

x

                         

Nguyên lý thống kê

 

x

       

x

               

Nguyên lý kế toán

 

 

x

                       

Marketing căn bản

 

x

                         

Quản trị học

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Quản trị tài chính doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Học phần lựa chọn (chọn 02 học phần)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Quản trị tài chính đơn vị HCSN

 

x

           

x

           

Học phần lựa chọn

                             

Soạn thảo văn bản

                 

x

   

x

   

Văn hóa doanh nghiệp

                     

x

     

Đạo đức nghề nghiệp kế toán

                     

x

     

Kỹ năng đàm phán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Luật kế toán

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Học phần bắt buộc

                             

Kế toán tài chính I

   

x

     

x

               

Kế toán HCSN

   

x

     

x

               

Kế toán tài chính II 

   

x

     

x

               

Kế toán thuế

 

x

x

     

x

               

Kiểm toán căn bản

         

x

                 

Tổ chức kế toán I

       

x

   

x

             

Kế toán quản trị I

     

x

                 

x

x

Phân tích báo cáo tài chính

     

x

                     

Tổ chức kế toán II

     

x

x

   

x

             

Hệ thống thông tin kế toán

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức bổ trợ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Học phần bắt buộc

                             

Kế toán Mỹ

   

x

                       

Kế toán máy

       

x

                   

Kế toán quản trị II

       

x

           

x

   

x

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

                   

x

       

Quản trị tác nghiệp/kinh doanh

 

x

                         

Kiểm soát nội bộ

   

x

                       

Phát triển kỹ năng quản trị

 

x

                 

x

x

x

 

Học phần lựa chọn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kế toán doanh nghiệp xây lắp

   

X

                       

Định mức - Đơn giá - Dự toán

   

X

                       

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

 

x

                         

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

 

x

                         

Kinh tế xây dựng

 

x

                         

Pháp luật xây dựng

x

                           

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

x

                         

Kế toán ngân hàng thương mại

   

X

                       

Thị trường chứng khoán

 

x

                         

Kiểm toán báo cáo tài chính

         

x

                 

Kiểm toán hoạt động

         

x

                 

Quản trị học

 

x

                         

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

   

X

                       

Kế toán xuất nhập khẩu

   

x

                       

Kế toán chi phí

   

x

                       

Tín dụng và thanh toán

 

x

                         

Các học phần tốt nghiệp

                             

Thực tập tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Khóa luận tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học kế toán có thể làm chuyên viên kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị HCSN và trong các các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

- Nhân viên tư vấn kế toán, thuế trong các công ty tư vấn thuế.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập, nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ ở trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.