Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành Quản lý xây dựng (2017)

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG

Ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) được thành lập trên cơ sở ngành Kinh tế thủy lợi từ năm 1984. Ngành Quản lý xây dựng là ngành đào tạo truyền thống có bề dày gần 35 năm đào tạo của Khoa kinh tế và quản lý. Đây là một trong những ngành đào tạo có uy tín và luôn được sinh viên lựu chọn khi vào học Đại học Thủy lợi.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo Kỹ sư Quản lý xây dựng nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm vững kiến thức, kỹ năng và đủ năng lực đảm nhận các vị trí làm việc trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng.

Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1 (MT1): Có hiểu biết cơ bản về quản lý xây dựng, có tư duy hệ thống, biết phân tích các vấn đề trong lĩnh vực quản lý xây dựng và có thể trình bày, đề xuất một số ý tưởng về các vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng.

- Mục tiêu 2 (MT2): Có khả năng thích ứng và học tập sáng tạo thông qua hoạt động thực hành.

- Mục tiêu 3 (MT3): Có khả năng giải quyết các vấn đề về quản lý xây dựng trong thực tiễn thông qua khả năng hợp tác và phối hợp với các các nhân, tổ chức, cơ quan quản lý, các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

- Mục tiêu 4 (MT4): Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để xây dựng, phát triển chiến lược, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động cho các tổ chức trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động về quản lý đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh cụ thể trong đầu tư xây dựng. Tham gia hoặc chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng, điều hành và phát triển các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

- Mục tiêu 5 (MT 5): Có kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực tự chủ thể hiện qua tư duy và hành động có trách nhiệm xã hội, văn hóa cao, tinh thần cộng đồng gắn với năng lực cộng tác và hoạch định phát triển bản thân.

CHUẨN ĐẦU RA - NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG

Yêu cầu về kiến thức

1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2. Có kiến thức cơ bản về toán học phù hợp với ngành đào tạo ứng dụng trong quản lý‎ xây dựng và kinh tế xây dựng;

3. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: Trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng; quản lý khai thác vận hành dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định giá xây dựng; quản lý Nhà nước về chi phí xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng;

4. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng;

Yêu cầu về kỹ năng

5. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề;

6. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử l‎ý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản xuất;

7. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo;

8. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác;

9. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng;

10. Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong lĩnh vực quản lý xây dựng;

11. Có khả năng ứng dụng tin học trong hoạt động chuyên môn:sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Autocad, Project, dự toán;

12. Có khả năng khai thác và ứng dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý xây dựng.

13. Kỹ năng ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tương đương đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu, biêt vận dụng tiếng anh chuyên ngành trong quá trình công tác;

Yêu cầu về thái độ

14. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

15. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;

16. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;

17. Biết tôn trọng các thành viên trong làm việc nhóm, biết lắng nghe, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.

18. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

19. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng đã được đào tạo.

20. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

21. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

QUAN HỆ GIỮA MÔ-ĐUN KIẾN THỨC /KỸ NĂNG VÀ CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

T

Môn học (Tiếng Việt)

Tín
chỉ

CHUẨN ĐẦU RA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 x

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 

20 

21 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tin học đại cương

3

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học văn phòng

3

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Toán I (Giải tích một biến)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

11

Hóa đại cương I

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thí nghiệm hóa đại cương I

1

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Vật lý I

3

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tiếng Anh I

2

 x

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh II

3

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh III

3

 x

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cơ học cơ sở I

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Sức bền vật liệu I

3

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Cơ học chất lỏng

3

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Trắc địa

2

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Thực tập trắc địa

1

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Cơ học kết cấu I

3

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Pháp luật kinh tế

2

 x

 

 x

x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kinh tế vi mô I

3

 x

 

 x

x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

29

Nguyên lý kế toán

3

 x

 

 x

x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

30

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

2

 

 

 x

 x

 x

 x

 

 x

 x

 x

 x

 x

 

 x

 

 

 

 

 

31

Kiến trúc công trình

3

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Địa chất công trình

2

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Thực tập địa chất công trình

1

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Kinh tế xây dựng I

2

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

   

 x

 x

 

 

 

 

35

Cơ học đất

3

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Kết cấu công trình

3

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Vật liệu xây dựng

3

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Quy hoạch đô thị

2

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Nền móng

2

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Đồ án nền móng

1

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Cấp thoát nước

3

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

2

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Quản trị doanh nghiệp I

2

 x

 

 x

x

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3

Kiến thức ngành

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Pháp luật trong xây dựng

2

 x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

 

   

x

x

x

x

x

 

 

 

45

Marketing xây dựng

2

 

x

x

x

x

   

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

46

Kỹ thuật điện

3

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Kinh tế xây dựng II

2

   

x

x

x

x

x

x

x

x

     

x

x

x

x

x

 x

48

Đồ án kinh tế xây dựng

1

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 x

 x

49

Máy xây dựng

3

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Thi công 1

2

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

51

Thi công 2 (công trình thủy)

2

x

 

x

x

     

x

x

 

x

x

 

x

x

x

         

52

Định mức - Đơn giá - Dự toán

2

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 x

 x

 x

53

Đồ án Định mức - Đơn giá - Dự toán

1

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 x

54

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

55

Quản lý dự án

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

56

Thực tập ngành quản lý xây dựng

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

 

 

 

II.4

Học phần tốt nghiệp

7

 x

 x

 x

 x

 x

 x

x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

II.5

Kiến thức tự chọn

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng

2

 

x

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

2

Kinh tế đầu tư xây dựng

2

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

3

Quản lý tài chính trong xây dựng

2

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

4

Quản lý dự án xây dựng

2

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

5

Kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

2

   

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

6

Kinh tế quản lý khai thác công trình thủy

2

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

7

Kế toán xây dựng 1

3

   

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

8

Kết cấu thép

2

   

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

10

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

11

Tự động hóa trong xây dựng

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

12

Tiếng Anh chuyên ngành

2

   

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

2

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

14

Giám sát chất lượng công trình

3

 

 

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

15

Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng

2

 

 

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

16

Kỹ năng ứng tuyển và viết báo cáo

2

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

17

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II) (tín chỉ)

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gửi ý kiến phản hồi
883