Kế hoạch thực tập sinh viên K60 chuyên ngành Kinh tế xây dựng

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGÀNH

SINH VIÊN K60 CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

A. Mục đích thực tập
Qua quá trình thực tập, sinh viên không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn có cơ hội áp dụng
kiến thức vào môi trường làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp. Việc thực tập giúp sinh
viên trau dồi kỹ năng thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Cụ thể là:
- Nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm đối với ngành nghề mình đang theo đuổi.
- Tiếp cận và làm quen với các công việc liên quan đến chuyên môn mình đang theo học.
- Tìm hiểu cơ quan, đơn vị cùng với những hoạt động liên quan đến chuyên ngành. Tham gia
làm các công việc mà đơn vị thực tập phân công (nếu có).
- Biết tổ chức thực hiện công việc cá nhân và theo nhóm.
B. Kế hoạch và nội dung thực tập: Xem chi tiết Tại đây

C. Đề cương báo cáo thực tập: Xem tại đây