Clip giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng - Tuyển sinh năm 2021

Trước yêu cầu của thực tiễn từ năm 2021, Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Kinh tế và Quản lý tuyển sinh mới ngành Kinh tế xây dựng được phát triển từ chuyên ngành kinh tế xây dựng, kế thừa truyền thống đào tạo 40 năm ngành kinh tế kỹ thuật.

Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Kỹ sư về Kinh tế xây dựng có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước
Chương trình đào tạo ngành KTXD gồm 150 tín chỉ, kết hợp giữa khối kiến thức kinh tế, kỹ thuật và quản lý.

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm các công việc sau:

  • - Tư vấn về lập, thẩm tra và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Doanh nghiệp xây dựng, Công ty bất động sản, và các doanh nghiệp khác có liên quan đến xây dựng
  • - Quản lý đầu tư xây dựng tại các Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ Trung ương đến địa phương, Cơ quan kiểm toán, Ngân hàng
  • - Nghiên cứu, giảng dạy tại các Trường, Viện nghiên cứu

Clip giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d259pgWdnBM&ab_channel=Bantruy%E1%BB%81nth%C3%B4ngkhoaK