Clip giới thiệu ngành Kinh tế (năm 2021)

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kinh tế của Trường ĐH Thủy lợi có thời gian 4 năm, gồm 4 
chuyên ngành là:: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, và Kinh tế đầu tư
 

Clip giới thiệu ngành Kinh tế:

https://www.youtube.com/watch?v=ouudYAL_bhk&list=PLDF04u5vfezvZoPeW9M8pqjUrVmNV_IzZ&index=14