Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng (áp dụng cho K60)

Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học chính quy áp dụng cho Khóa 60 được ban hành kèm theo quyết định số 109/QĐ-ĐHTL ngày 21/01/2019. Chương trình đào tạo có khối lượng là 145 tín chỉ và bao gồm 2 chuyên ngành:

- Quản lý xây dựng

- Kinh tế xây dựng

Xem file chương trình chi tiết: Tại đây