Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán, Khoa Kinh tế và quản lý (Xem file) Thời gian đào tạo: 4 năm Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cử nhân

Chương trình đào tạo ngành Kế toán, Khoa Kinh tế và quản lý (Xem file)

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cử nhân