Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng hệ Đại học

Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Kinh tế và Quản lý và Bộ môn Quản lý xây dựng kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo Đại học ngành Quản lý xây dựng.

Xem chi tiết báo cáo: Báo cáo Tự đánh giá CTĐT QLXD