Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng hệ đại học sửa đổi năm 2017

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng số tín chỉ: 145 tín chỉ (137 tín chỉ bắt buộc, 8 tín chỉ tự chọn)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư

Bản mô tả Chương trình đào tạo chi tiết: Xem tại đây

Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo: Xem tại đây