Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng - hệ Đại học (2015)

Bộ môn Quản lý xây dựng kính gửi thầy, cô và các bạn sinh viên Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng - hệ Đại học (2015)

Bản mô tả chi tiết: Xem tại đây

Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo: Xem tại đây