Bản mô tả các học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế

Bộ môn Kinh tế kính gửi Quý thầy,cô và các bạn sinh viên Bản mô tả các học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế hệ Đại học chính quy.

Bản mô tả các học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế: xem chi tiết