Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kinh tế

Bộ môn Kinh tế gửi tới Quý cơ quan, Doanh nghiệp, các nhà sử dụng lao động, các Cựu sinh viên, Sinh viên, các Giảng viên bản Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kinh tế giai đoạn 2014 – 2019.

1. Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kinh tế giai đoạn 2014 – 2019: xem chi tiết

2. Danh sách minh chứng _ Ngành Kinh tế: xem chi tiết