Sách đã xuất bản

Bài giảng “Định giá tài sản”

Bài giảng “Kế toán xây dựng 1”

Bài giảng “Quản lý Tài chính công”

Bài giảng “Tin học ứng dụng trong kế toán”

Bài giảng “Thuế”

Bài giảng “Lý thuyết kiểm toán”

Bài giảng “Kiểm toán Báo cáo tài chính”

Bài giảng “Nguyên lý kế toán”

Bài tập “Nguyên lý kế toán”

Bài giảng “Kế toán chi phí”

Bài giảng “Kế toán tài chính 3”

Bài tập “Kế toán tài chính”

Bài giảng “Kế toán tài chính 1”

Bài giảng “Kế toán hành chính sự nghiệp”

Bài giảng “Tài chính doanh nghiệp”

Bài tập “Tài chính doanh nghiệp”

Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”

Bài tập “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”

Bài giảng “Kế toán ngân hàng thương mại”

Bài tập “Kế toán ngân hàng thương mại”

Bài giảng “Tài chính tiền tệ”

Bài giảng “Kế toán quản trị”

Bài giảng “Kế toán xây dựng”

Bài giảng “Thị trường tài chính”

Bài giảng và bài tập “Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp”

Bài giảng và bài tập “Phân tích hoạt động kinh doanh”

Bài giảng “Kế toán tài chính 2”

Bài giảng “Kỹ năng xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán”

Bài giảng “Kế toán quốc tế”

Bài giảng “Kế toán thương mại và dịch vụ”

Bài giảng “Tiếng anh chuyên ngành kế toán”

Bài giảng “Tin học ứng dụng trong kế toán”

Bài giảng “Phân tích tài chính doanh nghiệp”