Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

TT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh)    
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION    
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects    
1 Pháp luật đại cương Introduction to Law Đề cương  
2 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I Basic Principles of Marxist Leninism I    
3 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II Basic Principles of Marxist Leninism II    
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh's Ideology    
5 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Vietnam Communist Party's Revolution Line    
I.2 Kỹ năng Communication Skills    
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Communication and Presentation Skills    
7 Kỹ năng đàm phán Negotiation Skills    
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & computer    
8 Toán I-II (Giải tích) Mathematic I-II (Calculus)    
9 Tin học văn phòng Microsoft Office     
10 Toán V (Xác suất thống kê) Mathematics V (Probability Statistics)     
I.4 Tiếng Anh English     
11 Tiếng Anh I English 1    
12 Tiếng Anh II English 2    
13 Tiếng Anh III English 3    
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education    
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education    
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION    
II.1 Cơ sở khối ngành       
14 Kinh tế vi mô I Principles of Microeconomics    
15 Kinh tế vĩ mô I Macroeconomics    
16 Pháp luật kinh tế Economic Law    
II.2 Kiến thức cơ sở ngành      
17 Lịch sử các học thuyết kinh tế History of Economic Theories     
18 Tài chính - Tiền tệ Money and Finance    
19 Marketing căn bản Introduction to Marketing    
20 Kinh tế lượng I Econometrics 1    
21 Nguyên lý kế toán Accounting Principles    
22 Nguyên lý thống kê Principle of Statistics    
23 Tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh Computer in Engineering    
II.3 Kiến thức ngành      
24 Quản trị học Science of Administration    
25 Tài chính doanh nghiệp Entrepreneur Finance    
26 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics    
27 Quản trị nhân lực Human Resource Management    
28 Toán kinh tế Operations Research in Economics and Management    
29 Phân tích hoạt động kinh doanh Businees Operating Analysis    
30 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Producing and Operation Management    
31 Quản lý chất lượng Quality Management    
32 Quản trị doanh nghiệp I Business Administration I    
33 Quản trị doanh nghiệp II Business Administration II    
34 Quản trị chiến lược Strategy Management    
35 Kinh tế quản lý Managerial Economics    
II.4 Học phần tốt nghiệp Graduation thesis    
II.5 Kiến thức tự chọn Selectives    
II.5. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp General Business Management    
II.5.1.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành      
1 Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policies    
2 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Applied Game Theory in Business    
5 Kinh doanh quốc tế International Business    
3 Thị trường chứng khoán Stock Exchange    
4 Quản trị dự án Project Management    
6 Kỹ năng quản trị Business Management    
7 Thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp Practice of General Business Management    
II.5.2.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành      
1 Doanh nghiệp xã hội Social Business    
2 Quản trị văn phòng Office Management    
3 Khởi tạo doanh nghiệp Sustainable Entrepreneurship
Practice
   
4 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Logistics and Supply Chain Management    
5 Quản trị tài chính Financial Management    
6 Quản trị công ty Corporate Governance    
7 Quản trị rủi ro Risk Management    
8 Quản trị bán hàng Sales Management    
9 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Ethics and Culture in Business    
  Tổng cộng (I + II)      
II.5.2 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Enterprise Management    
II.5.2.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành      
1 Khởi tạo doanh nghiệp Sustainable Entrepreneurship
 Practice
   
2 Doanh nghiệp xã hội Social Business    
3 Quản trị bán hàng Sales Management    
4 Quản trị công ty Corporate Governance    
5 Quản trị tài chính Financial Management    
6 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Logistics and Supply Chain Management    
7 Thực tập chuyên ngành quản trị doanh nghiệp Practice of Enterprise Management    
II.5.2.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành      
1 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Applied Game Theory in Business    
2 Quản trị văn phòng Office Management    
3 Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policies    
4 Thị trường chứng khoán Stock Exchange    
5 Quản trị dự án Project Management    
6 Kỹ năng quản trị Skills of Business Management    
7 Quản trị rủi ro Risk Management    
8 Kinh doanh quốc tế International Business    
9 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Ethics and Culture in Business    
  Tổng cộng (I + II)