Chương trình đào tạo ngành Kinh tế

TT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh) Tín
chỉ
Đề cương năm 2015 Đề cương năm 2018
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION 34    
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects 12    
1 Pháp luật đại cương Basic Laws 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I Basic Principles of Marxist Leninism I 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II Basic Principles of Marxist Leninism II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh's Ideology 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Vietnam Communist Party's Revolution Line 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
I.2 Kỹ năng Communication Skills 3    
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Communication and Presentation Skills 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & Informatics 11    
7 Toán I-II (Giải tích) Mathematic I-II (Calculus) 4 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
8 Tin học văn phòng Microsoft Office  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
9 Toán III (Đại số tuyến tính) Mathematics III (Linear algebra)  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
10 Toán V (Xác suất thống kê) Mathematics V (Probability Statistics)  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
I.4 Tiếng Anh English 8    
11 Tiếng Anh I English I 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
12 Tiếng Anh II English II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
13 Tiếng Anh III English III 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education 165t    
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education 5    
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION 96    
II.1 Cơ sở khối ngành  Foundation subjects 8    
14 Kinh tế vi mô I Microeconomics I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
15 Kinh tế vĩ mô I Macroeconomics I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
16 Pháp luật kinh tế Economic law 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.2 Kiến thức cơ sở ngành Professional foundation subjects 24    
17 Lịch sử các học thuyết kinh tế  History of Economic Thoughts  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
18 Tài chính - Tiền tệ Money and Finance 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
19 Lý thuyết trò chơi Game Theory 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
20 Nguyên lý thống kê Principles of Statistics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
21 Kinh tế lượng I Econometrics I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
22 Nguyên lý kế toán Accounting Principles 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
23 Tin học ứng dụng trong kinh tế Applied Informatics in Economics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
24 Mô hình tăng trưởng và phát triển Models of Economic growth and Development 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
25 Kinh tế quốc tế  I International Economics I  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.3 Kiến thức ngành Professional subjects 37    
26 Kinh tế lượng II Econometrics II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
27 Kinh tế môi trường  Environmental Economics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
28 Kinh tế phát triển I Development Economics I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
29 Kinh tế quản lý Managerial Economics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
30 Giới thiệu lý thuyết mô hình kinh tế  Introduction to Economic Model Theory  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
31 Toán kinh tế Mathmatical Economics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
32 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên I Natural Resource Economics  I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
33 Kinh tế vĩ mô II Macroeconomics II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
34 Kinh tế công cộng Public Economics 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
35 Giới thiệu tối ưu hóa động Introduction to Dynamic Optimisation 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
36 Kinh tế vi mô II Microeconomics II 4 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
37 Thực tập ngành kinh tế Practice of Sector Economics  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.4 Học phần tốt nghiệp Graduation Thesis 7    
II.5 Kiến thức tự chọn Selectives 20    
II.5.1 Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Natural Resource Economics 20    
II.5.1.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành Compulsory Selectives 14    
1 Kinh tế tài nguyên nước  Water Resource Economics  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Ứng dụng tối ưu hóa Application of Optimization 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên II Natural Resource Economics II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Kinh tế biến đổi khí hậu   Economics of Climate Change 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Tổ chức công nghiệp Industrial Organizations 4 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.5.1.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành Selectives 6    
1 Phân tích và dự báo kinh tế Economic Analysis and Forecasting 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Du lịch sinh thái  Ecological Tourism 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Phát triển nông thôn  Rural Development 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Kinh tế lâm nghiệp Economics of Forest Resources 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Kinh tế sinh thái   Ecological Economics 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
6 Kinh tế vi mô III Microeconomics III 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
7 Điều khiển ngẫu nhiên trong các mô hình kinh tế Stochastic Control for Economic Models 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
  Tổng cộng (I + II) Total (I + II) 130    
II.5.2 Chuyên ngành Kinh tế quốc tế International Economics  20    
II.5.2.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành Compulsory Selectives 13    
1 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế quốc tế I English for International Economics I  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế quốc tế II English for International Economics II  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Thương mại quốc tế I International Trade I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Tài chính quốc tế I International Finance I 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Hội nhập kinh tế quốc tế International Economic Integration 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.5.2.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành Selectives 7    
1 Thương mại quốc tế II International Trade II 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Phương pháp định lượng trong thương mại quốc tế Quantitative Method in International Trade  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Luật thương mại quốc tế International Trade Law 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Mô hình tài chính quốc tế International Finance Model  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Đàm phán thương mại quốc tế International Trade Negotiation 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
6 Kinh tế vĩ mô III Macroeconomics III 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
7 Kinh tế biến đổi khí hậu  Economics of Climate Change 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
8 Tài chính quốc tế II International Financial II 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
  Tổng cộng (I + II) Total (I + II) 130    
II.5.3 Chuyên ngành Kinh tế phát triển Development Economics 20    
II.5.3.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành Compulsory Selectives 12    
1 Kinh tế phát triển II Development Economics II 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội Socio-economics Development Planning 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Kinh tế và tài chính công Public Economics and Finance  3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội Socio-economic Development Programs and Projects 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
II.5.3.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành Selectives 8    
1 Phân tích và dự báo kinh tế Economic Analysis and Forecasting 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
2 Ngân hàng thương mại  Commercial Bank 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
3 Thẩm định tài chính dự án Project Financial Evaluation  2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
4 Tài chính doanh nghiệp Enterprise Finance 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
5 Kinh tế và chính sách phát triển vùng Analysis of Socio-economic Development Policies 3 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
6 Quản lý phát triển Development Management 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
7 Phân tích chính sách phát triển kinh tế - xã hội Analysis of socio- economic Development Policies 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
8 Chiến lược kinh doanh Business Strategy 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
9 Kinh tế vi mô III Microeconomics III 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
10 Kinh tế vĩ mô III Macroeconomics III 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
11 Kinh tế biến đổi khí hậu   Economics of Climate Change 2 Đề cương chi tiết Đề cương chi tiết
  Tổng cộng (I + II) Total (I + II) 130