Các học phần đảm nhận

CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

 

STT

Tên môn học

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

 

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

 
 

1

Tài chính tiền tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Định giá tài sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thị trường tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kế toán tài chính I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kế toán quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kế toán tài chính II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kế toán tài chính III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kế toán quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kỹ năng xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Lý thuyết kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Kiểm toán báo cáo tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tin học ứng dụng trong kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Kế toán ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Kế toán chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 Kế toán xây dựng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Kế toán xây dựng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Anh văn chuyên ngành kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Luận văn tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tài chính tiền tệ

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: tổng: 30;   LT: 22;    BT & TL: 7,    KT: 1

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán, QTKD, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình

- Đánh giá: Điểm quá trình:  40% (*)

                    Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ - hình thức trắc nghiệm)

- Môn tiên quyết: Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Vi mô             

- Môn học trước: Phân tích hoạt động kinh doanh                               

- Môn học song hành: Tài chính Doanh nghiệp                        

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học: 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức hệ thống về thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách tiền tệ quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Cụ thể, môn học sẽ đề cập đến: Tổng quan về tiền tệ và thị trường tài chính, sau đó đi sâu nghiên cứu từng bộ phận trong hệ thống tài chính như NSNN, NHTM và các tổ chức tài chính trung gian .v.v. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu vài nét cơ bản về lãi suất và lạm phát ở Việt Nam, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và một số vấn đề về tài chính quốc tế.

 

 

 1. Nguyên lý kế toán

- Số tín chỉ: 3; LT: 30; BT: 15

- Số tiết:  45

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán, QTKD, Kinh tế, Quản lý xây dựng

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

 • Diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác.
 • Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp.

- Đánh giá: Điểm quá trình: 30% (nội dung đánh giá)­­­*

                    Điểm thi kết thúc:70% ( thi cuối kỳ - hình thức thi viết)

(*)Nội dung đánh giá:

 •   Dự lớp đủ thời gian theo quy chế hiện hành
 •  Làm bài tập về nhà, tham gia thảo luận trên lớp, làm bài kiểm tra định kỳ.

- Môn tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. MS: ECON 335, ECON 346

- Môn học trước: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. MS: ECON 335, ECON 346

- Môn học song hành: Lý thuyết tài chính tiền tệ.  MS: BUS 320

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học

Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nhóm ngành kinh tế. Mục tiêu của môn học cung cấp kiến thức nền tảng tạo tiền đề cho việc học tập những môn học chuyên ngành cũng như những hiểu biết khái quát về hoạt động kế toán trong doanh nghiệp

Nội dung môn học bao gồm các khái niệm, bản chất, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Các phương pháp, nguyên tắc kế toán và một số kỹ năng ban đầu: Thu thập, xử lý chứng từ, ghi chép số liệu kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; Nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

 1. Tài chính doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: 45 (34 LT, 10 TL+BT, 1KT)

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành:

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là giảng lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập kết hợp với làm bài tập nhóm về các nội dung liên quan của môn học áp dụng giảng dạy theo phương pháp có sự tham gia của sinh viên (lấy sinh viên làm trung tâm).

- Đánh giá:                Điểm quá trình: 40% (nội dung đánh giá)

                        Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ - hình thức thi viết)

- Môn tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính của doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng quan và bản chất tài chính doanh nghiệp, xác định nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn, chi phí, doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch hoá tài chính doanh nghiệp.

 

 

 1. Định giá tài sản

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: 30

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Không

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán.

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + thực hành

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40% (kiểm tra giữa kỳ: 30%, điểm chuyên cần: 10%)

                    Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ -viết)

- Môn tiên quyết: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học trước: Tài chính tiền tệ

- Môn học song hành : Kế toán tài chính 1

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học:

Tổng quan về thẩm định giá và nghề thẩm định giá. Cung cấp kiến thức cơ bản, các khái niệm, nguyên tắc  và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường. Các phương pháp định giá máy móc thiết bị, định giá bất động sản và xác định giá trị doanh nghiệp.

 

 

 

 1. Thị trường tài chính

- Số tín chỉ: 3 (3.0.0)

- Số tiết: 45. LT 30, BT 15

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là giảng lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập kết hợp với làm bài tập nhóm về các nội dung liên quan của môn học áp dụng giảng dạy theo phương pháp có sự tham gia của sinh viên (lấy sinh viên làm trung tâm).

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết tài chính tiền tệ

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính với các nội dung chủ yếu sau đây: tổng quan và bản chất của thị trường tài chính, các loại thị trường tài chính và cách thức vận hành các loại thị trường tài chính. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho sinh viên về cơ chế quản lý thị trường tài chính của Nhà nước và những ảnh hưởng của thị trường tài chính quốc tế tới thịt trường tài chính Việt Nam.

 

 

 1. Kế toán tài chính I

- Số tín chỉ: 3 (2.1.0)

- Số tiết: 45. LT 30, BT 15

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác. Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp. Thực hành trên chứng từ giả định.

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học: Kế toán tài chính là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kế toán. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp trên cơ sở các quy định pháp lý trong lĩnh vực kế toán: Luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán...

Môn học bao gồm 3 phần: Kế toán tài chính 1, 2, 3 với các nội dung: Nguyên tắc, phương pháp và quy trình kế toán các phần hành kế toán trong doanh nghiệp: Kế toán TSCĐ, đầu tư, nguyên vật liệu, tiền lương, chi phí,... đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

 

 

 1. Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: 30 (Lý thuyết: 20, bài tập: 10)

- Chương trình đào tạo bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + thực hành

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc: 60%

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước:

- Môn học song hành:

- Mô tả tóm tắt môn học (Tiếng Việt)

Môn học gồm ba nội dung chính: những vấn đề chung về văn bản (khái niệm về văn bản, những yêu cầu chung về văn bản, quy trình soạn thảo văn bản); Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản (tạo lập và trình bày nội dung văn bản, phong cách ngôn ngữ trong văn bản, những quy định ngôn ngữ trong văn bản) và trình bày kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp (văn bản tác nghiệp hành chính, hợp đồng kinh tế - thương mại, hợp đồng dân sự, văn bản quản lý tổ chức doanh nghiệp, văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp)

 

 

 

 1. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: tổng: 45; LT: 30;    BT & TL: 13,    KT: 2

-Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán

- Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình

- Đánh giá: Điểm quá trình:  40% (*)

                    Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ - hình thức trắc nghiệm và tự luận)

(*): Nội dung đánh giá:

    + Dự lớp đủ thời gian theo quy định của Quy chế hiện hành

    + Tham gia thảo luận trên lớp

    + Bài kiểm tra giữa kỳ

- Môn tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ                           

-Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học: 

Môn học Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại trình bày một cách tổng quan các hoạt động chủ yếu mà Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân hàng thương mại có thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: Nghiệp vụ huy động vốn (huy động qua tiển gửi, huy động qua phát hành các giấy tờ có giá); Nghiệp vụ tín dụng (Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, cho vay khách hàng doanh nghiệp, nghiệp vụ bảo lãnh); Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể nắm bắt được những vấn đề cơ bản nhất về các nghiệp vụ chính của ngân hàng thương mại cũng như được trang bị các kỹ năng trong việc xử lý các nghiệp vụ này.

 

 1. Kế toán quốc tế

- Số tín chỉ: 3 (2.1.0)

- Số tiết: 45. LT 30, BT 15

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác. Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp. Làm bài tập.

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học giới thiệu tổng quan về kế toán quốc tế và hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, phương hướng vận dụng. Giới thiệu đặc điểm về hệt thống kế toán Bắc Mỹ và Tây Âu thông qua các nội dung khái quát về chế độ kế toán, tài khoản, sổ kế toán, các báo cáo tài chính và các thành phần kế toán như: Tiền lương, tài sản cố định, hàng tồn kho, chi phí sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, vốn bằng tiền, xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

 

 1. Kế toán tài chính II

- Số tín chỉ: 3 (2.1.0)

- Số tiết: 45. LT 30, BT 15

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác. Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp. Thực hành trên chứng từ giả định.

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học: Kế toán tài chính là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kế toán. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp trên cơ sở các quy định pháp lý trong lĩnh vực kế toán: Luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán...

Môn học bao gồm 3 phần: Kế toán tài chính 1, 2, 3 với các nội dung: Nguyên tắc, phương pháp và quy trình kế toán các phần hành kế toán trong doanh nghiệp: Kế toán TSCĐ, đầu tư, nguyên vật liệu, tiền lương, chi phí,... đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

 

 

 1. Kế toán tài chính III

- Số tín chỉ: 3 (2.1.0)

- Số tiết: 45. LT 30, BT 15

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác. Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp. Thực hành trên chứng từ giả định.

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học: Kế toán tài chính là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kế toán. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành công tác kế toán tài chính trong các loại hình doanh nghiệp trên cơ sở các quy định pháp lý trong lĩnh vực kế toán: Luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán...

Môn học bao gồm 3 phần: Kế toán tài chính 1, 2, 3 với các nội dung: Nguyên tắc, phương pháp và quy trình kế toán các phần hành kế toán trong doanh nghiệp: Kế toán TSCĐ, đầu tư, nguyên vật liệu, tiền lương, chi phí,... đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

 1. Thuế

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: tổng: 45

- Chương trình đào tạo ngành:  Kế Toán; Quản Trị Kinh Doanh

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40%

                    Điểm thi kết thúc: 60% - thi trắc nghiệm

- Môn tiên quyết: Kinh tế Vi Mô; Kinh Tế Vĩ Mô;

- Môn học trước: Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ; Kinh Tế Công Cộng;

- Môn học song hành: Quản lý tài chính công; MS:

- Ghi chú khác: Môn học sẽ học vào học kỳ 6

- Nội dung tóm tắt môn học:

Thuế là môn học nghiên cứu những vấn đề về chính sách thuế, lý thuyết chung về quản lý thuế. Trên cơ sở đó nghiên cứu nội dung và các phương thức quản lý thích hợp đối với mỗi loại thuế hiện hành ở Việt nam.

 1. Kế toán quản trị

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: 45. LT 28, BT 15, KT: 2

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành:

- Phương pháp giảng dạy:

Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là áp dụng lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập kết hợp với làm bài tập nhóm về các nội dung liên quan của môn học

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

                        Điểm thi kết thúc: 60%

- Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm)

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về sự cần thiết và việc hình thành các thông tin của kế toán quản trị, bao gồm các cách thức tính chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cũng như việc tạo thông tin cho các quyết định ngắn hạn như: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận, phân tích sai biệt, Kiểm tra thông qua chi phí định mức, phân tích trách nhiệm bộ phận,…

 

 

 

 1. Hệ thống thông tin kế toán I

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: 45

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành:

- Phương pháp giảng dạy: Tóm tắt lý thuyết; Thực hành tình huống mô phỏng một doanh nghiệp; Thực hành trên phòng máy 100% thời gian môn học.

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40%; Bài tập lớn: 60%

- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán

- Môn học trước: Kế toán tài chính 1,2

- Ghi chú khác:

- Nội dung tóm tắt môn học (Tiếng Việt)

Hệ thống thông tin kế toán 1 là môn học kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế ngành kế toán. Môn học bổ trợ cho môn học kế toán tài chính, hệ thống thông tin kế toán 2 và được bố trí sau môn học kế toán tài chính 1 & 2, trước môn học hệ thống thông tin kế toán 2. Song hành với môn học Tổ chức công tác kế toán. Môn học trang bị cho người học kỹ năng thực hành về thiết lập hệ thống thông tin kế toán, xử lý thông tin kế toán, chứng từ kế toán.

 

 

 1. Lý thuyết kiểm toán

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: 45 ( 30 tiết lý thuyết, 15 bài tập)

- Chương trình đào tạo bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo tự chọn cho ngành: Quản trị kinh doanh

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + thực hành

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc: 60%

- Môn tiên quyết: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học trước: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh

- Môn học song hành:

- Mô tả tóm tắt nội dung môn học (Tiếng Việt)

Lý thuyết kiểm toán là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán tổng hợp. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến nội dung kiểm toán để tạo tiền đề cho việc học tập môn kiểm toán tài chính cũng như những hiểu biết khái quát về hoạt động kiểm toán trong các doanh nghiệp.

Nội dung môn học bao gồm những nguyên lý cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, quy trình kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán.

 

 

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: 30 ( Lý thuyết: 21, bài tập: 9)

- Chương trình đào tạo bắt buộc cho ngành: Kế toán doanh nghiệp

- Chương trình tự chọn cho ngành: Kế toán xây dựng

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + thực hành

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc: 60%

- Môn tiên quyết: Lý thuyết kiểm toán

- Môn học trước: Kế toán tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh

- Môn học song hành: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

- Mô tả tóm tắt môn học (Tiếng Việt)

Môn học gồm hai nội dung chính: tổng quan về kiểm toán tài chính (đối tượng của kiểm toán tài chính, phương pháp kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kế hoạch kiểm toán…) và trình bày các kỹ năng nghiệp vụ đối với kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu (kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng-thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, …)

 

 1. Hệ thống thông tin kế toán II

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: tổng 45

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không.

- Phương pháp giảng dạy: Thực hành

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40% ( kiểm tra giữa kỳ - trên máy vi tính: 30%, điểm chuyên cần: 10%)

                    Điểm thi kết thúc:60% ( thi cuối kỳ -thi trên máy vi tính)

- Môn tiên quyết: Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học trước: Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán tài chính

- Môn học song hành :

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp những hiểu biết cần thiết về phần mềm kế toán được sử dụng trong các doanh nghiệp. Đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về việc ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán của các đơn vị kinh tế.

 

 1. Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: tổng 45

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không.

- Phương pháp giảng dạy: Lý Thuyết

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40% (kiểm tra giữa kỳ - trên máy vi tính: 30%, điểm chuyên cần: 10%)

                    Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ -thi trên máy vi tính)

- Môn tiên quyết: Tài chính Doanh nghiệp MS: EFI315

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học:

Phân tích tài chính doanh nghiệp là mối quan tâm của không chỉ các nhà quản trị doanh nghiệp mà cả các bên có liên quan đến doanh nghiệp (bao gồm các nhà đầu tư, các chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước…). Việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định kinh doanh. Môn học phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày các phương pháp phân tích, cơ sở dữ liệu phân tích và nội dung phân tích cụ thể đối với các báo cáo tài chính. Thông qua môn học này, sinh viên có thể đánh giá được các khía cạnh tài chính chủ yếu của doanh nghiệp, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn, lưu chuyển tiền tệ, các hệ số tài chính và rủi ro kinh doanh.

 1. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: Tổng: 30, LT: 21, BT: 9

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế Toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành:  Không

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + Bài tập

- Đánh giá:    Điểm quá trình: 40% (Nội dung đánh giá)

                        Điểm thi kết thúc: 60% (Thi cuối kỳ - Thi viết)

- Môn tiên quyết: Lý thuyết Hạch Toán Kế Toán

- Môn học trước:  Kế Toán Tài Chính 1, 2, 3

- Môn học song hành: Kế toán máy

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học (Tiếng Việt)

Môn học này với thời lượng 2 tín chỉ, là môn học cho chuyên ngành kế toán của trường Đại học Thuỷ Lợi. Môn học trang bị cho sinh viên về: Mục đích; ý nghĩa, nguyên tắc; nội dung; trình tự tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính bắt buộc và nội dung tổ chức hạch toán các phần hành kế toán: Nguyên vật liệu, tiền lương, tài sản cố định, chi phí sản xuất, tiêu thụ, thanh toán… Ngoài ra, môn học còn nêu lên công tác tổ chức lao động kế toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

 

 

 1. Kế toán chi phí

- Số tín chỉ: 3; LT: 30; BT: 15

- Số tiết:  45

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán xây dựng

- Phương pháp giảng dạy:

 • Diễn giải, quy nạp kết hợp nêu vấn đề, gợi mở và các phương pháp khác.
 • Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp.

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40% (nội dung đánh giá)­­

                    Điểm thi kết thúc:60% ( thi cuối kỳ - hình thức thi viết)

(*)Nội dung đánh giá:

 •   Dự lớp đủ thời gian theo quy chế hiện hành
 •  Làm bài tập về nhà, tham gia thảo luận trên lớp, làm bài kiểm tra định kỳ.

- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán,

- Môn học trước: Kế toán tài chính 1

- Môn học song hành: Kế toán tài chính 2,

- Ghi chú khác: Không

- Nội dung tóm tắt môn học

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, phân loại chi phí và giá thành. Đồng thời môn học cũng giới thiệu quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo 3 mô hình: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính và mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.

 

 1. Kế toán ngân hàng thương mại

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: tổng: 30;   LT: 20    BT: 09,    KT: 01

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế Toán

- Phương pháp giảng dạy:

 • Thuyết trình kết hợp thực hành làm bài tập trên lớp
 • Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp.

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40%

                    Điểm thi kết thúc: 60% - thi viết

- Môn tiên quyết: Lý thuyết hạch toán kế toán MS: CC470

- Môn học trước:  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại MS: MCB316

- Môn học song hành:

- Ghi chú khác: Môn học sẽ học vào học kỳ 7

- Nội dung tóm tắt môn học:

Kế toán ngân hàng thương mại là môn học nghiên cứu và vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại. Vận dụng các chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản ở cấp độ chi nhánh của một Ngân hàng thương mại như: huy động vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ giao ngay, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại một chi nhánh NHTM.

 

 

 1. Kế toán xây dựng I

- Số tín chỉ:  3

- Số tiết: 45. LT: 30, BT: 14, KT: 1

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Không

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán

- Phương pháp giảng dạy: Phương pháp giảng dạy chủ yếu được áp dụng là giảng lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập kết hợp thảo luận nhóm (lấy sinh viên làm trung tâm)

- Đánh giá: Điểm quá trình:  40%

                    Điểm thi kết thúc: 60%

(*) Nội dung đánh giá:

Dự lớp đủ thời gian theo quy chế: 10%

Làm bài tập về nhà, tham gia thảo luận trên lớp: 10%

Làm bài kiểm tra định kỳ: 20%

- Hình thức: Thi viết

- Thời gian thi: 60 phút

- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán

- Môn học trước: Kế toán tài chính I

- Môn học song hành:

- Ghi chú khác:

- Nội dung tóm tắt môn học (Tiếng việt): 

Kế toán xây dựng I  là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán xây dựng. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành công tác kế toán trong  loại hình đơn vị chủ đầu tư trên cơ sở các quy định pháp lý trong lĩnh vực kế toán: Luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán…

Môn học cung cấp các nội dung: Nguyên tắc, phương pháp và quy trình kế toán các phần hành kế toán trong đơn vị chủ đầu tư: Kế toán tài sản ngắn hạn, dài hạn, nợ phải trả, nguồn vốn, chi phí, doanh thu... đến việc lập và trình báo cáo quyết toán vốn và báo cáo tài chính nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của đơn vị cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

 

 

 1. Kế toán xây dựng II

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: tổng: 45; LT: 30;   BT: 12,    KT: 3

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán

- Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình

- Đánh giá: Điểm quá trình:  40% (*)

                    Điểm thi kết thúc: 60%

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước:  Lý thuyết hạch toán kế toán

- Môn học song hành:

- Ghi chú khác:

- Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm của kế toán ở các doanh nghiệp xây dựng, đề cập các nội dung kế toán theo chu kỳ hoạt động doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở chế độ, luật pháp Việt Nam.

 

 

 1. Anh văn chuyên ngành kế toán

- Số tín chỉ: 3

- Số tiết: 45 (Lý thuyết: 28, bài tập: 15, kỉêm tra 2)

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Kế toán

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết + thực hành

- Đánh giá: Điểm quá trình: 40%

Điểm thi kết thúc: 60%

- Môn tiên quyết: Môn học này được học sau các môn Anh văn 1, 2, 3

- Nội dung tóm tắt môn học: Môn học Anh văn chuyên ngành là môn học cơ sở của ngành kế toán nhằm cung cấp những kiến thức và những thuật ngữ cơ bản nhất về kế toán. Nội dung của môn học sẽ đề cập đến những vấn đề thuật ngữ kế toán, khái quát được nghiệp vụ kế toán. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán rất cần thiết, nhằm giúp sinh viên có khả năng đọc hiểu những tài liệu chuyên ngành liên quan, củng cố và mở rộng kiến thức về từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành.

 

 

25.  Kế toán hành chính sự nghiệp

- Số tín chỉ: 2

- Số tiết: tổng: 30;   LT: 30

- Chương trình đào tạo ngành bắt buộc cho ngành: Kế toán

- Chương trình đào tạo ngành tự chọn cho ngành: Không

- Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết – Bài tập

- Đánh giá: Điểm quá trình:  40% (*)

Điểm thi kết thúc: 60% (thi cuối kỳ - thi viết)

- Môn tiên quyết:

- Môn học trước: Kế toán tài chính 1, 2, 3

- Môn học song hành:

- Ghi chú khác: Làm bài tập trên lớp lý thuyết

- Nội dung tóm tắt môn học: 

Môn học với thời lượng 2 tín chỉ, là môn học chuyên ngành kế toán của trường Đại học Thuỷ lợi. Môn học trang bị cho sinh viên về: Mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung, trình tự tổ chức chứng từ, tài sản, sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính bắt buộc và nội dung tổ chức hạch toán các phần mềm kế toán: Nguyên vật liệu, tiền lương, tài sản cố định, chi phí sản xuất, tiêu thụ, thanh toán... Ngoài ra, môn học còn nêu lên công tác tổ chức lao động kết toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.