Các công trình khoa học đã công bố

1.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(nếu có)

Ghi chú

1

Vũ Thị Phương Thảo, Working capital management in Vietnam National Textile and Garment Group, Young Scientist, No 9 (143)

 

2072-0297

 

1.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(nếu có)

Ghi chú

1

Ngô Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Phương pháp đo lường các yếu tố môi trường cho dự án phát triển, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 13 – (171), 2013

 

 

 

2

Ngô Thị Hải Châu, Cải cách đầu tư công: Không thể chậm trễ hơn, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 11 – (193), 2014

 

 

 

3

Ngô Thị Hải Châu, Doanh nghiệp Việt đầu tư vào nông nghiệp – Cái khó bó cái khôn, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 11 – (217), 2015

 

 

 

4

TS. Phan Thế Công. Ths. Thiều Kim Cường. Tham gia TPP - Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Số tháng 2, trang 53. 2016

 

 

 

5

Ths. Thiều Kim Cường. Một số giải pháp hoàn thiện chế độ kế toán tại doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số kỳ II tháng 4 năm 2016

 

 

 

6

Ths. Thiều Kim Cường. Xác định giá trị hợp lý trong xác định giá trị sau khi nhận ban đầu của tài sản cố định hữu hình theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 và chuẩn mực kế toán Việt nam số 03. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số 469 tháng 5 năm 2016

 

 

 

7

Ths. Thiều Kim Cường. Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Hưng Yên và chiến lược Marketing địa phương. Tạp chí Du lịch. Số tháng 6 năm 2016

 

 

 

8

ThS Hoàng Thị Mai Lan, ThS Vũ Thị Nam, Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Kỳ II, trang 18, năm 2016

 

0868-3808

 

9

ThS Hoàng Thị Mai Lan, Phân loại kiểm soát nội bộ từ góc nhìn của nhà quản trị doanh nghiệp đối với thông tin kế toán,Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 473, trang 25, năm 2016

 

0868-3808

 

10

ThS Trịnh Thị Thanh Loan, ThS Vũ Lê Lam, ThS Hoàng Thị Mai Lan, Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 483, trang 26, năm 2016

 

0868-3808

 

11

ThS Vũ Lê Lam, ThS Trịnh Thị Thanh Loan, ThS Hoàng Thị Mai Lan, Một số vấn đề về kế toán chi phí sản phẩm về giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp trồng rừng, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số cuối tháng, Trang 07, năm 2017

 

0868-3808

 

12

ThS Hoàng Thị Mai Lan, ThS Vũ Lê Lam, ThS Trịnh Thị Thanh Loan, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi khu vực phía Bắc, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 487, năm 2017

 

0868-3808

 

13

Vũ Thị Phương Thảo & Nguyễn Hữu Hiệp, Hạn chế tình trạng nợ xấu của hệ thống ngấn hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số tháng 8 năm 2016

 

0868-3808

 

14

Vũ Thị Phương Thảo – Bùi Văn Vịnh, Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số tháng 12 năm 2016

 

0868-3808

 

15

Nguyễn Thị Hằng - Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp – Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương – Số 01/2016 – Trang 30

 

 

 

1.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

(nếu có)

Ghi chú

1

TS. Trần Thế Nữ. Ths. Thiều Kim Cường. Nghiên cứu áp dụng kế toán quản trị môi trường cho các doanh nghiệp ngành mía đường Thanh Hóa. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kế toán quản trị, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam. Hà Nội 2016

 

 

 

 

2

Ths. Vũ Thị Phương Thảo, Quản lý nợ công – Kinh nghiệm thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Tăng cường quản lý Tài chính công và minh bạch Tài khóa – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Hà Nội 2017

 

 

 

1.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

(nếu có)

Ghi chú

1

Ngô Thị Hải Châu, Kế toán quản trị Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC, Trường Đại học kinh tế quốc dân, 2016

 

 

 

 

Ngô Thị Hải Châu, Thiều Kim Cường, Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến ngành kế toán tại các trường Đại học Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam , Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 2016

 

 

 

 

Ngô Thị Hải Châu, Hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, Trường Đại học kinh tế quốc dân, 2015

 

 

 

 

TS. Phan Thế Công. Ths. Thiều Kim Cường. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean: cơ hội và thách thức. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới. NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội – 2016

 

 

 

 

Ths. Thiều Kim Cường. Nguyễn Quỳnh Nga. Nghiên cứu áp dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất theo phương pháp Kaizen cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán – kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội 2016