HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Một số hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu của Bộ môn

Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu của Bộ môn Quản lý xây dựng bao gồm:

1. Thực hiện các nghiên cứu khoa học trong nước (Đề tài cấp nhà nước và cấp Bộ) và nước ngoài, trong các lĩnh vực sau:

  • Quản lý xây dựng
  • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Thể chế, chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình
  • Chính sách đổi mới của doanh nghiệp
  • Đánh giá tác động của chính sách công
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng
  • Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp giảm thiểu, thích ứng

 

2. Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức, đơn giá, dự toán trong lĩnh vực thi công xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

3. Tham gia các đề tài phục vụ sản xuất trong lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng như: Lập, thẩm định dự án; Tư vấn thiết kế; Tư vấn thẩm tra; Xây dựng bản đồ ngập lụt; Xây dựng quy trình vận hành hồ,....