DANH MỤC CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH

TT

Tên môn học

Phạm vi giảng dạy

I

Đại học: ngành Quản lý xây dựng

 

1

Pháp luật trong xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng, Kế toán, Kỹ thuật công trình

2

Kinh tế xây dựng I

Ngành Quản lý xây dựng, Kế toán – Khoa Kinh tế và Quản lý; Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Năng lượng, Khoa

3

Kinh tế xây dựng II

Ngành Quản lý xây dựng

4

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

5

Định mức – Đơn giá – Dự toán

Ngành Quản lý xây dựng, Kế toán - Khoa Kinh tế và Quản lý

6

Quản lý dự án

Ngành Quản lý xây dựng, Kế toán - Khoa Kinh tế và Quản lý; Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Năng lượng, Khoa

7

Quản lý dự án xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

8

Quản lý tài chính trong xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

9

Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

10

Marketing xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

11

Kinh tế đầu tư xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

12

Kinh tế quản lý khai thác công trình thủy

Ngành Quản lý xây dựng

13

Kinh tế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

Ngành Quản lý xây dựng, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường – Khoa Kinh tế & Quản lý

14

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng

15

Kinh tế máy xây dựng

Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi

16

Đồ án Kinh tế xây dựng II

Ngành Quản lý xây dựng

17

Đồ án Định mức – Đơn giá – Dự toán

Ngành Quản lý xây dựng

II

Cao học

 

 

Ngành Quản lý tài ngyên và môi trường

 

 

Ngành Quản lý kinh tế