DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên đề tài, công trình

Tác giả

Năm công bố

Hình thức

1

Dự báo nhu cầu dùng nước cho các khu đô thị ở Việt Nam

Ngô Thị Thanh Vân

2003

Đề tài cấp trường

2

Nghiên cứu thời gian tập trung dòng chảy hình thành lũ quét ở các khu vực giao mùa vùng núi phía BắcViệt Nam

Ngô Thị Thanh Vân

2006

Đề tài cấp nhà nước

3

Thời gian tập trung dòng chảy của lũ quét trong khu vực gió mùa

Ngô Thị Thanh Vân

2000

Bài báo NCKH

4

Dự báo nhu cầu dùng nước cho cac đô thị ở Việt Nam

Ngô Thị Thanh Vân

2003

Bài báo NCKH

5

Xây dựng bản đồ Xói mòn đất bằng phương trình mất đất phổ dụng và GIS

Ngô Thị Thanh Vân

2004

Bài báo NCKH

6

Đề xuất khung chính sách tài nguyên nước để phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngô Thị Thanh Vân

2004

Bài báo NCKH

7

Về khái niệm nước là nguồn lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội

Ngô Thị Thanh Vân

2004

Bài báo NCKH

8

Nghiên cứu hình thái địa lý của lưu vực và mối quan hệ giữa các đặc trưng của nó

Ngô Thị Thanh Vân

2005

Bài báo NCKH

9

Nghiên cứu về giá nước của một số quốc gia trên thế giới

Ngô Thị Thanh Vân

2005

Bài báo NCKH

10

Xây dựng diện tích đường đẳng thời trên cơ sở phương pháp tính thuỷ lực

Ngô Thị Thanh Vân

2005

Bài báo NCKH

11

Nghiên cứu quá trình lũ lên

Ngô Thị Thanh Vân

2005

Bài báo NCKH

12

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu khoản mục chi phí hợp lý trong sản xuất 1 m3 nước để tính giá nước lấy từ công trình thuỷ lợi

 

Đỗ Văn Quang

2005

Đề tài cấp bộ (Tham gia)

13

Xây dựng định mức tin học quản lý cho cục thú y (tham gia)

Đỗ Văn Quang

2005

Đề tài sản xuất

14

Xây dựng định mức chi phí cấp nước phụ cho công nghiệp, sinh hoạt của hệ thống CTTL Đa Độ, An Hải, Thuỷ nguyên thành phố Hải Phòng (Tham gia)

Đỗ Văn Quang

2006

Đề tài sản xuất

15

Cân bằng nước miền Trung

Nguyễn Bá Uân

1995

Đề tài cấp Bộ (Tham gia)

16

Nghiên cứu, khảo sát tình hình sạt lở bờ sông và đề xuất biện pháp chỉnh trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Bá Uân

2001

Đề tài cấp Tỉnh (Tham gia)

17

Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung

Nguyễn Bá Uân

2002

Đề tài cấp Nhà nước (Tham gia)

18

Các yếu tố ảnh hưởng đến DBLS hạ lưu sông Ba

Nguyễn Bá Uân

200

Bài báo NCKH

19

Sơ bộ đánh giá nguyên nhân và xu thế xói lở đường bờ ven biển

 

Nguyễn Bá Uân

2001

Bài báo NCKH

20

Thực trạng bồi xói hạ lưu các sông miền Trung và giải pháp phòng chống

Nguyễn Bá Uân

2001

Bài báo NCKH

21

Dự báo xu hướng sạt lở bờ sông Ba, sông Cái Phan Rang và giải pháp  phòng chống

 

Nguyễn Bá Uân

2001

Bài báo NCKH

22

Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung

Nguyễn Bá Uân

2001

Bài báo NCKH

23

Nguyên nhân gây ngập lụt ở các vùng cửa sông miền Trung và phương hướng chỉnh trị

Nguyễn Bá Uân

2004

Bài báo NCKH

24

Nguyên nhân, tình trạng và những thiệt hại do lũ lụt gây ra ở vùng cửa sông ven biển miền Trung

Nguyễn Bá Uân

2004

Bài báo NCKH

25

Tác động của quá trình diễn biến lòng sông đối với thoát lũ vùng cửa sông ven biển miền Trung,

Nguyễn Bá Uân

2004

Bài báo NCKH

26

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công  trình xây dựng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. .

Nguyễn Xuân Phú

1990

Đề tài cấp Nhà nước (Chủ nhiệm đề tài nhánh)

27

Đánh giá hiệu quả kinh tế vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn thi công của công trình thuỷ lợi sông Quao

Nguyễn Xuân Phú

1994

Đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm)

28

Đánh giá hiêụ quả kinh tế vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn thi công của công trình sông Rác

Nguyễn Xuân Phú

1995

Đề tài cấp Bộ (Thư ký)

29

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu khoản mục chi phí hợp lý trong sản xuất 1 m3 nư­ớc để tính giá nước lấy từ công trình thuỷ lợi cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Nguyễn Xuân Phú

2006

Đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm)

30

Lựa chọn phương án tiến độ thi công hệ thống thuỷ nông hợp lý về kinh tế

Nguyễn Xuân Phú

1994

Bài báo NCKH

31

Một số vấn đề về tính toán kinh tế các công trình thuỷ lợi

Nguyễn Xuân Phú

1995

Bài báo NCKH

32

Một số suy nghĩ về vấn đề xác định hiệu quả tưới nước trong nông nghiệp

Nguyễn Xuân Phú

1995

Bài báo NCKH

33

Một số quan điểm trong đánh giá kinh tế các phương án thi công cơ giới trong xây dựng thuỷ lợi hiện nay

Nguyễn Xuân Phú

1996

Bài báo NCKH

34

Lựa chọn tổ máy thi công đất theo quan điểm chi phí một mét khối đất nhỏ nhất

Nguyễn Xuân Phú

1996

Bài báo NCKH

35

Một số vấn đề xác định giá nước

Nguyễn Xuân Phú

1998

Bài báo NCKH

36

Giá nước, phí nước và hàng hoá nước

Nguyễn Xuân Phú

1999

Bài báo NCKH

37

Lựa chọn máy xây dựng hợp lý về kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Nguyễn Xuân Phú

1999

Bài báo NCKH

38

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả tưới mặt  ruộng bằng bơm, tát: Trường hợp nghiên cứu điển hình ở Hệ thống thủy nông Cầu Sơn, lưu vực Sông Hồng, Việt Nam,

Lê Văn Chính. và Jens R. Jensen

2014

Tạp chí Paddy Water Environ, 12(1), 223-238

39

Phân tích về các biện pháp canh tác lúa tối ưu trên hệ thống thuỷ nông tưới lúa ở Việt Nam

Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng và Lê Văn Chính.

2009

Bài báo NCKH – NXB Nông nghiệp

40

Thủy lợi phí trong các hệ thống tưới tiêu do doanh nghiệp nhà nước quản lý

Lê Văn Chính, N. H. Khanh, N. Đ. Ninh

2007

Bài báo NCKH

41

Phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi

Lê, V. Chính, Nguyễn, Đ. Ninh và Vũ, Q. Lư

 

2005

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 76-78. B

42

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hệ thống tưới ở Việt Nam

Lê Văn Chính

2004

Tạp chí Tài nguyên nước và Kỹ thuật môi trường, Số 7, Trường Đại học Thủy lợi.

43

Quản lý tưới có sự tham gia và quá trình chuyển giao quản lý tưới ở hệ thống thủy nông La Khê

Lê Văn Chính và Trần Phương Diễm

1999

Tuyển tập các công trình khoa học công nghệ giai đoạn 1994-1999, Tập II. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

44

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Tỉnh, Lê Văn Chính

2016

Tạp chí Khoa học và công nghệ thuỷ lợi, Số 23, 20-28

45

Quản lý tưới có sự tham gia ở Việt Nam.

Lê Văn Chính

2016

Tài liệu hội thảo quốc tế về quản lý tưới có sự tham gia (PIM), Viện Quản lý tưới tiêu Nhật Bản.