Định hướng đào tạo Kế toán tại Việt Nam trong quá trình hội nhập chuẩn mực lập báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS)

Trong xu thế hội nhập theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), Bộ Tài chính đang xây dựng lộ trình và định hướng cho Việt Nam trong việc áp dụng theo IFRS. Một khi khung pháp lý kế toán thay đổi, cần phải thay đổi năng lực của người làm kế toán theo sự thay đổi của khung pháp lý kế toán. Vì vậy, vai trò của đào tạo kế toán trong bối cảnh hội tụ theo IFRS là rất quan trọng để có thể nhanh chóng xây dựng nguồn nhân lực kế toán phù hợp với sự đổi mới. Bài viết đi vào việc phân tích thự
  Gửi ý kiến phản hồi
581