Chương trình Đào tạo ngành Kế toán năm 2015

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Môn học (Tiếng Anh)

Tín
chỉ

Đề cương

chi tiết

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GENERAL EDUCATION

   

I.1

Lý luận chính trị

Political Subjects

12

 

1

Pháp luật đại cương

Introduction to Law

2

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

Basic Principles of Marxist Leninism I

2

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

Basic Principles of Marxist Leninism II

3

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh's Ideology

2

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Vietnam Communist Party's Revolution Line

3

 

I.2

Kỹ năng

Communication Skills

3

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Communication and Presentation Skills

3

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

Natural Science & Informatics

9

 

7

Toán I-II (Giải tích)

Mathematic I-II (Calculus)

4

 

8

Tin học văn phòng

Microsoft Office 

3

 

9

Toán V (Xác suất thống kê)

Mathematics V (Probability Statistics) 

2

 

I.4

Tiếng Anh

English

8

 

10

Tiếng Anh I

English I

2

 

11

Tiếng Anh II

English II

3

 

12

Tiếng Anh III

English III

3

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

National Defence Education

4

 

I.6

Giáo dục thể chất

Physical Education

5

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL EDUCATION

118

 

II.1

Cơ sở khối ngành 

Foundation subjects

8

 

13

Kinh tế vi mô I

Microeconomics I

3

Đề cương

14

Kinh tế vĩ mô I

Macroeconomics I

3

Đề cương

15

Pháp luật kinh tế

Economic law

2

Đề cương

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

Professional foundation subjects

27

 

16

Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp

 

2

Đề cương

17

Lịch sử các học thuyết kinh tế 

History of Economic Thoughts 

2

Đề cương

18

Marketing căn bản

 

3

Đề cương

19

Nguyên lý kế toán

Accounting Principles

3

Đề cương

20

Nguyên lý thống kê

Principles of Statistics

3

Đề cương

21

Quản trị học

 

3

Đề cương

22

Tài chính - Tiền tệ

Money and Finance

2

Đề cương

23

Thị trường tài chính

Financial Market

3

Đề cương

24

Tin học ứng dụng trong kế toán

Applied Informatics in Acounting

3

Đề cương

25

Toán kinh tế

 

3

Đề cương

II.3

Kiến thức ngành

Professional subjects

30

 

26

Tài chính doanh nghiệp

Financial

3

Đề cương

27

Định giá tài sản

Assess Properties

2

Đề cương

28

Kế toán quản trị

Managerial Accounting

3

Đề cương

29

Kế toán Tài chính 1

Financial Accounting 1

3

Đề cương

30

Kế toán Tài chính 2

Financial Accounting 2

3

Đề cương

31

Kỹ năng xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán

Skills in document processing and accounting record

2

Đề cương

32

Lý thuyết kiểm toán

Auditing Theory

3

Đề cương

33

Phân tích Tài chính doanh nghiệp

 

3

Đề cương

34

Quản trị dự án

 

2

Đề cương

35

Thuế

Tax

3

Đề cương

36

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Organization Accounting in the Enterprise

3

Đề cương

II.4

Học phần tốt nghiệp

Graduation Thesis

7

 

II.5

Kiến thức tự chọn

Selectives

20

 

II.5.1

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Natural Resource Economics

26

 

II.5.1.1

Kiến thức tự chọn bắt buộc của chuyên ngành

Compulsory Selectives

13

 

1

Kế toán chi phí

Cost Accounting

3

Đề cương

2

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Accounting for commercial and service

2

Đề cương

3

Kế toán tài chính 3

Financial Accounting 3

3

Đề cương

4

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Financial Audit

2

Đề cương

5

Thực tập nghê nghiệp của chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

 

3

Đề cương

II.5.1.2

Kiến thức tự chọn của chuyên ngành

Selectives

13

 

1

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Accounting for State Non-profit Organization

2

Đề cương

2

Kế toán ngân hàng thương mại

Accounting for Commercial Banking

2

Đề cương

3

Kế toán quốc tế

American Accounting

3

Đề cương

4

Kinh doanh quốc tế

 

3

Đề cương

5

Kinh tế công cộng

 

3

Đề cương

6

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Commercial Banking Operation

3

Đề cương

7

Quản lý tài chính công

Public financial management

3

Đề cương

8

Quản trị kinh doanh

 

3

Đề cương

II.5.2

Chuyên ngành Kế toán xây dựng

 

26

 

II.5.1.1

Kiến thức tự chọn bắt buộc của chuyên ngành

Compulsory Selectives

13

 

1

Kinh tế xây dựng I

 

2

Đề cương

2

Định mức - Đơn giá - Dự toán

 

2

Đề cương

3

Kế toán xây dựng 1

Accounting for Construction Company 1

3

Đề cương

4

Kế toán xây dựng 2

Accounting for Construction Company 2

3

Đề cương

5

Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành kế toán xây dựng

 

3

Đề cương

II.5.1.2

Kiến thức tự chọn của chuyên ngành

Selectives

13

 

1

Kế toán chi phí

Cost Accounting

3

Đề cương

2

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Accounting for commercial and service

2

Đề cương

3

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Accounting for State Non-profit Organization

2

Đề cương

4

Kế toán ngân hàng thương mại

Accounting for Commercial Banking

2

Đề cương

5

Kế toán quốc tế

American Accounting

3

Đề cương

6

Kiểm toán báo cáo tài chính

Financial Audit

2

Đề cương

7

Kinh doanh quốc tế

 

3

Đề cương

8

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Commercial Banking Operation

3

Đề cương

9

Pháp luật trong xây dựng

 

2

Đề cương

10

Quản lý tài chính công

Public financial management

3

Đề cương

 

Tổng cộng (I + II)

Total (I + II)