Chương trình đào tạo ngành Kế toán (áp dụng từ khóa 59)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành Kế toán đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo hiện đang được áp dụng từ khóa 59 như sau:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Đề cương

 

Kiến thức giáo dục đại cương

32

 

1

Pháp luật đại cương

2

Đề cương

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin I

2

Đề cương

3

Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin II

3

Đề cương

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Đề cương

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

Đề cương

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

Đề cương

7

Toán cao cấp I

2

Đề cương

8

Toán cao cấp II

2

Đề cương

9

Tin học văn phòng

3

Đề cương

10

Nhập môn xác suất thống kê

2

Đề cương

11

Tiếng Anh I

2

Đề cương

12

Tiếng Anh II

3

Đề cương

13

Tiếng Anh III

3

Đề cương

14

Giáo dục quốc phòng

165t

 

15

Giáo dục thể chất

5*

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

98

 

 

Kiến thức cơ sở khối ngành 

16

 

1

Nguyên lý kinh tế vi mô

3

Đề cương

2

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

3

Đề cương

3

Pháp luật kinh tế

2

Đề cương

4

Nguyên lý thống kê

3

Đề cương

5

Marketing căn bản

3

Đề cương

6

Quản trị học

2

Đề cương

 

Kiến thức cơ sở ngành

12

 

 

Kiến thức bắt buộc

8

 

1

Tài chính - Tiền tệ

2

Đề cương

2

Nguyên lý kế toán

3

Đề cương

3

Quản trị tài chính doanh nghiệp 

3

Đề cương

 

Kiến thức tự chọn

4

 

1

Soạn thảo văn bản kinh doanh

2

Đề cương

2

Văn hóa doanh nghiệp 

2

Đề cương

3

Đạo đức nghề nghiệp kế toán

2

Đề cương

4

Kỹ năng đàm phán

2

Đề cương

 

Kiến thức ngành

63

 

 

Kiến thức bắt buộc

48

 

1

Kế toán tài chính I 

3

Đề cương

2

Kế toán tài chính II  

3

Đề cương

3

Phát triển kỹ năng quản trị

2

Đề cương

4

Kiểm toán căn bản

3

Đề cương

5

Kế toán quản trị I

3

Đề cương

6

Hệ thống thông tin kế toán 

3

Đề cương

7

Tài chính doanh nghiệp

3

Đề cương

8

Kế toán thuế

3

Đề cương

9

Tổ chức kế toán

3

Đề cương

10

Kế toán quốc tế

3

Đề cương

11

Kế toán máy

3

Đề cương

12

Kiểm soát nội bộ

2

Đề cương

13

Phân tích báo cáo tài chính

3

Đề cương

14

Kế toán quản trị II

2

Đề cương

15

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

3

Đề cương

16

Quản trị tác nghiệp

3

Đề cương

17

Thực tập nghề nghiệp ngành Kế toán

3

Đề cương

 

Kiến thức tự chọn

15

 

1

Kế toán DN thương mại và dịch vụ

3

Đề cương

2

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

Đề cương

3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

Đề cương

4

Kế toán ngân hàng thương mại

3

Đề cương

5

Thị trường chứng khoán

2

Đề cương

6

Kế toán xuất nhập khẩu

2

Đề cương

7

Quản trị tài chính đơn vị HCSN

2

Đề cương

8

Lý thuyết tổ chức

2

Đề cương

9

Kế toán chi phí

2

Đề cương

10

Hợp nhất báo cáo tài chính

2

Đề cương

11

Tín dụng và thanh toán

2

Đề cương

12

Định mức - Đơn giá - Dự toán

2

Đề cương

13

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

2

Đề cương

14

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng 

2

Đề cương

15

Kinh tế xây dựng I

2

Đề cương

16

Pháp luật xây dựng 

2

Đề cương

17

Khởi nghiệp

2

Đề cương

18

Kế toán doanh nghiệp xây dựng

3

Đề cương

19

Kiểm toán báo cáo tài chính

3

Đề cương

20

Kiểm toán nội bộ

3

Đề cương

 

Học phần tốt nghiệp

7

Đề cương

 

Tổng cộng

130

 

 

Các học phần tương đương và thay thế cho các học phần trong các chương trình đạo tạo trước đây (áp dụng cho các khóa 57 và 58). Đối với các học phần bắt buộc trong các CTĐT cũ không có trong CTĐT áp dụng từ khóa 59 sinh viên muốn học sẽ phải đăng ký lớp học riêng.

TT Học phần cũ (CTĐT 2015) Học phần mới tương đương (Theo QĐ 1703/QĐ-ĐHTL ngày 20/8/2018)
  Học phần Tín chỉ Học phần Tín chỉ Mã HP BM quản lý 
1 Toán I-II (Giải tích) 4 Toán cao cấp I 2 AM111 Toán học
Toán cao cấp II 2 AM122 Toán học
2 Toán V (Xác suất thống kê) 2 Nhập môn xác suất thống kê 2 MATH253 Toán học
3 Kinh tế vi mô I 3 Nguyên lý kinh tế vi mô 3 ECON335 Kinh tế
4 Kinh tế vĩ mô I 3 Nguyên lý kinh tế vĩ mô 3 ECON346 Kinh tế
5 Quản trị học 3 Quản trị học 2 BACU101 Quản trị kinh doanh
6 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 Không có      
7 Tài chính - Tiền tệ 2 Tài chính - Tiền tệ 2 ACC101 Kế toán
8 Nguyên lý thống kê 3 Nguyên lý thống kê 3 POS214 Quản trị kinh doanh
9 Nguyên lý kế toán 3 Nguyên lý kế toán 3 ACC102 Kế toán
10 Marketing căn bản 3 Marketing căn bản 3 BUS360 Quản trị kinh doanh
11 Thị trường tài chính 3 Không có      
12 Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp 2 Soạn thảo văn bản kinh doanh 2 ACC104 Kế toán
13 Toán kinh tế 3 Không có      
14 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 Kế toán máy 3 ACC411 Kế toán
15 Định giá tài sản 2 Không có      
16 Thuế 3 Kế toán thuế 3 ACC302 Kế toán
17 Quản trị dự án 2 Không có      
18 Lý thuyết kiểm toán 3 Kiểm toán căn bản 3 ACC303 Kế toán
19 Kỹ năng xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán 2 Không có      
20 Kế toán quản trị 3 Kế toán quản trị I 3 ACC109 Kế toán
21 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 Phân tích báo cáo tài chính 3 FSA117 Kế toán
22 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 3 Tổ chức kế toán 3 ACC113 Kế toán
23 Kế toán chi phí 3 Kế toán chi phí 2 ACC128 Kế toán
  Kế toán tài chính I 3 Kế toán tài chính I  3 ACC106 Kế toán
  Kế toán tài chính II 3 Kế toán tài chính I  3 ACC106 Kế toán
24 Kế toán tài chính III   3 Kế toán tài chính II 3 ACC107 Kế toán
25 Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ 2 Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ 3 ACC121 Kế toán
26 Kiểm toán báo cáo tài chính 2 Kiểm toán báo cáo tài chính 3 AUF132 Kế toán
27 Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp 3 Thực tập nghề nghiệp ngành Kế toán 3 ACC120 Kế toán
28 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 COB123 Kế toán
29 Quản trị kinh doanh 3 Học với ngành QTKD      
30 Kinh doanh quốc tế 3 Không có      
31 Quản lý tài chính công 3 Không có      
32 Kinh tế công cộng 3 Học với ngành kinh tế      
33 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 ACC122 Kế toán
34 Kế toán xây dựng 1 3 Kế toán doanh nghiệp xây dựng 3 ACC131 Kế toán
35 Kế toán xây dựng 2 3 Không có      
36 Thực tập nghề nghiệp chuyên ngành kế toán xây dựng 3 Thực tập nghề nghiệp ngành Kế toán 3 ACC120 Kế toán

 

   0   Tổng số: