Các sách do giảng viên Bộ môn Kế toán biên soạn

 1. Nghiêm Văn Lợi (Viết 5 chương) - Giáo trình Kế toán tài chính, 400 trang; NXB Tài chính; 2002
 2. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, 350 trang; NXB Tài chính; 2002
 3. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Sơ đồ kế toán DN theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, 100 trang; NXB Tài chính; 2002
 4. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - 175 sơ đồ kế toán trong DN vừa và nhỏ, 110 trang; NXB Tài chính; 2002
 5. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Kế toán DN theo chuẩn mực kế toán VN, 420 trang; NXB Tài chính; 2003
 6. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 5 chương) - Thực hành kế toán trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần, 400 trang; NXB Tài chính; 2003
 7. Nghiêm Văn Lợi (Viết chương 8) - Phân tích báo cáo tài chính trong công ty cổ phần, 390 trang; NXB Tài chính; 2004
 8. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Thực hành kế toán doanh nghiệp, 542 trang ; NXB Tài chính; 2006
 9. Nghiêm Văn Lợi (Viết các chương 2, 4 và 5) - Giáo trình Kế toán công ty (của ĐH KTQD), 290 trang; NXB ĐH KTQD; 2006
 10. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết các chương 1, 7, 8) - Giáo trình Kế toán tài chính, 546 trang; NXB Tài chính; 2007
 11. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên) - Bài tập Kế toán tài chính, 140 trang; NXB Tài chính; 2007
 12. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 2 chương) - Giáo trình kế toán HCSN, 406 trang; NXB Tài chính; 2007
 13. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên) - Bài tập kế toán HCSN, 120 trang; NXB Tài chính; 2007
 14. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 5 chương 1, 2, 4, 8, 9) - Giáo trình Nguyên lý kế toán, 272 trang; NXB Tài chính; 2007
 15. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên); Bài tập Nguyên lý kế toán, 110 trang; NXB Tài chính; 2007
 16. Nghiêm Văn Lợi (Viết 2 chương 8 và 9) - Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp, 438 trang; NXB Tài chính; 2007
 17. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 2) - Giáo trình Quản trị tài chính đơn vị HCSN, 290 trang; NXB Tài chính.; 2007
 18. Nghiêm Văn Lợi (Viết chương 8) - Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (của ĐH KTQD), 390 trang; NXB ĐH KTQD; 2008
 19. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 2, 3 và 5) - Giáo trình Kế toán thuế, 312 trang; NXB Tài chính; 2008
 20. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 1 và 3) - Giáo trình kế toán HCSN (cho SV ngoài ngành kế toán), 298 trang ; NXB Tài chính; 2009
  21. Tô Thị Minh Hương - Sách Giới thiệu mô hình và chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; NXB Xây Dựng, 2016.