Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn Kế toán

Bộ môn Kế toán được thành lập có nhiệm vụ đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính

Định hướng nghiên cứu của Bộ môn:

 1. Chính sách kế toán, kế toán tài chính
 • Xem xét vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chính sách kế toán hiện hành đối với các doanh nghiệp Việt Nam
 • Mức độ và nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán
 • Hoàn thiện các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán áp dụng ở Việt Nam.
 1. Kế toán tài chính và Kế toán quản trị
 • Tổ chức hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế cho các doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá trong các doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động trong các doanh nghiệp và các tổ chức
 • Vận dụng kế toán quản trị cho các tình huống ra quyết định trong doanh nghiệp
 1. Lĩnh vực liên quan đến tài chính
 • Nghiên cứu chính sách tài chính vĩ mô
 • Nghiên cứu cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước
 • Nghiên cứu về quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Nghiên cứu về phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thị trường mua bán nợ.
 • Nghiên cứu về quản lý tài sản công
 • Nghiên cứu kinh tế thế giới và hội nhập quốc tế về tài chính
 1. Lĩnh vực Kiểm toán
 • Khung kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế
 • Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam (VD: Ngân hàng thương mại)
 • Ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới hoạt động của doanh nghiệp sau kiểm toán
 • Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
 • Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán
 • Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp, các tổ chức
 1. Các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
 • Nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường tin học
 • Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong môi trường tin học