Các Công trình Khoa học đã công bố - Bộ môn Kế toán

A. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Tác giả

Năm công bố

Trách nhiệm trong đề tài

Cấp quản lý

1

Đề tài nhánh KX - 03.07.09 thuộc đề tài cấp Nhà nước KX - 03: "Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách tài chính quốc gia"

Nghiêm Văn Lợi

1993

Thư ký

Cấp Nhà nước

2

B93 - 20 - 18: "Những vấn đề kiểm toán trong cơ chế thị trường"

Nghiêm Văn Lợi

1993

Thư ký

Cấp Bộ

3

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính trong các công ty cổ phần

Nghiêm Văn Lợi

2003

Thư ký

Cấp trường

4

B2004 - 38 - 93: "Hoàn thiện hạch toán cổ phiếu, trái phiếu trong các công ty cổ phần ở Việt Nam”

Nghiêm Văn Lợi

2004

Chủ nhiệm

Cấp bộ

5

B2004.38.92: “Hoàn thiện chế độ hạch toán thu nhập và phân phối thu nhậpdoanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay”

Nghiêm Văn Lợi

2004

Thành viên

Cấp bộ

6

B2005.38.120: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam (Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam)”

Nghiêm Văn Lợi

2005

Thành viên

Cấp bộ

7

CB2007-02-07: “Các giải pháp phát triển và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên Đại học Lao động – Xã hội”

Nghiêm Văn Lợi

2008

Thành viên

Cấp Bộ

8

CB2007-03-02: “Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng học chế tín chỉ trong đào tạo các chuyên ngành của trường ĐH LĐXH”

Nghiêm Văn Lợi

2008

Thành viên

Cấp Bộ

9

CS2013: Vận dụng kế toán trách nhiệm để kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong trường đại học Lao động – Xã hội

Nghiêm Văn Lợi

2013

Chủ nhiệm

Cấp cơ sở

10

CS2014: "Nghiên cứu tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học ngành kế toán - Trường Đại học Lao động – Xã hội"

Nghiêm Văn Lợi

2014

Chủ nhiệm

Cấp cơ sở

11

CB2014-04-23: Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lao động – xã hội cho giảng viên các trường đại học

Nghiêm Văn Lợi

2014

Thành viên

Cấp Bộ

12

CS-KT: 07-2015: "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Kế toán Trường Đại học Lao động – Xã hội"

Nghiêm Văn Lợi

2015

Chủ nhiệm

Cấp cơ sở

13

Dự án ĐTCB SXKD

Nguyễn Huy Mậu

2017

Uỷ viên

 

14

Đánh giá chương trình cổ phần hóa của Việt Nam thông qua tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước thời hậu cổ phần hóa (Assessment of privatization program of Vietnam via financial performance of former State-Owned-Enterprises)

Phạm Thị Thanh Thuỷ

2013

Thư ký

Cấp cơ sở

15

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí tại các tổng công ty xây dựng nông nghiệp khu vực phía Bắc

Ngô Thị Hải Châu

2017

Chủ nhiệm

Cấp trường

16

Bản đồ số Hà Nội

Tô Thị Minh Hương

2014

Thành viên

Nhà nước

17

“Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán của đơn vị sự nghiệp ngành xây dựng”

Thiều Kim Cường

2015

Thành viên

Bộ Xây dựng

18

Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí tại các tổng công ty xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thiều Kim Cường

Dự kiến 2018

Thành viên

Trường

 

 

B. Các công trình nghiên cứu mới đã công bố gần đây

1. Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo đã xuất bản (Tác giả/chủ biên; tên sách, số trang; nơi xuất bản; năm XB)

 1. Nghiêm Văn Lợi (Viết 5 chương) - Giáo trình Kế toán tài chính, 400 trang; NXB Tài chính; 2002
 2. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, 350 trang; NXB Tài chính; 2002
 3. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Sơ đồ kế toán DN theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, 100 trang; NXB Tài chính; 2002
 4. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - 175 sơ đồ kế toán trong DN vừa và nhỏ, 110 trang; NXB Tài chính; 2002
 5. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Kế toán DN theo chuẩn mực kế toán VN, 420 trang; NXB Tài chính; 2003
 6. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 5 chương) - Thực hành kế toán trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần, 400 trang; NXB Tài chính; 2003
 7. Nghiêm Văn Lợi (Viết chương 8) - Phân tích báo cáo tài chính trong công ty cổ phần, 390 trang; NXB Tài chính; 2004
 8. Nghiêm Văn Lợi (Tác giả) - Thực hành kế toán doanh nghiệp, 542 trang ; NXB Tài chính; 2006
 9. Nghiêm Văn Lợi (Viết các chương 2, 4 và 5) - Giáo trình Kế toán công ty (của ĐH KTQD), 290 trang; NXB ĐH KTQD; 2006
 10. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết các chương 1, 7, 8) - Giáo trình Kế toán tài chính, 546 trang; NXB Tài chính; 2007
 11. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên) - Bài tập Kế toán tài chính, 140 trang; NXB Tài chính; 2007
 12. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 2 chương) - Giáo trình kế toán HCSN, 406 trang; NXB Tài chính; 2007
 13. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên) - Bài tập kế toán HCSN, 120 trang; NXB Tài chính; 2007
 14. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết 5 chương 1, 2, 4, 8, 9) - Giáo trình Nguyên lý kế toán, 272 trang; NXB Tài chính; 2007
 15. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên); Bài tập Nguyên lý kế toán, 110 trang; NXB Tài chính; 2007
 16. Nghiêm Văn Lợi (Viết 2 chương 8 và 9) - Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp, 438 trang; NXB Tài chính; 2007
 17. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 2) - Giáo trình Quản trị tài chính đơn vị HCSN, 290 trang; NXB Tài chính.; 2007
 18. Nghiêm Văn Lợi (Viết chương 8) - Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (của ĐH KTQD), 390 trang; NXB ĐH KTQD; 2008
 19. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 2, 3 và 5) - Giáo trình Kế toán thuế, 312 trang; NXB Tài chính; 2008
 20. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên và viết chương 1 và 3) - Giáo trình kế toán HCSN (cho SV ngoài ngành kế toán), 298 trang ; NXB Tài chính; 2009

2. Các bài báo, kỷ yếu hộ thảo trong và ngoài nước

2.1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước (Tên bài báo; Tên, số tạp chí công bố, Năm công bố; trang tạp chí)

 1. Nghiêm Văn Lợi - Vài ý kiến về xác định giá trị và tính khấu hao tài sản cố định vô hình; Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 5, 2001, Tr. 36 - 37.
 2. Nghiêm Văn Lợi - Kế toán phát hành trái phiếu trong các công ty cổ phần ở Việt Nam. Tạp chí Kế toán số 43, 2003. Tr. 12 - 13, 27.
 3. Nghiêm Văn Lợi - Phương pháp kế toán sáp nhập và hợp nhất các công ty. Tạp chí Kế toán số 44 năm 2003. Trang 22 - 23.
 4. Nghiêm Văn Lợi - Kế toán sáp nhập và hợp nhất công ty theo tài khoản kế toán Việt Nam. Tạp chí Kế toán số 45 năm 2003. Trang 21 - 22, 41.
 5. Nghiêm Văn Lợi - Sự phát triển của kế toán quản trị và việc áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí Kế toán số 46 (1) năm 2004. Trang 14 - 15, 24.
 6. Nghiêm Văn Lợi - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán VN theo yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế; Tạp chí Kế toán số 86 năm 2010. Trang 13 - 16.
 7. Nghiêm Văn Lợi, Trần Minh Tâm - Quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học bằng bảng điểm cân bằng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển tháng 12/2012
 8. Ngô Thị Hải Châu -  Lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của hầm biogas. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 12 – (170), 2013.
 9. Ngô Thị Hải Châu -  Phương pháp đo lường các yếu tố môi trường cho dự án phát triển. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 13 – (171), 2013.
 10. Nghiêm Văn Lợi, Thái Anh Tuấn - Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động trong các trường đại học theo mô hình bảng điểm cân bằng-Tạp chí KT&PT tháng 4/2014
 11. Ngô Thị Hải Châu -  Cải cách đầu tư công - Không thể chậm trễ hơn. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 11 – (193), 2014.
 12. Ngô Thị Hải Châu -  Doanh nghiệp Việt đầu tư vào nông nghiệp: Cái khó bó cái khôn. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 11 – (217), 2015.
 13. Tô Minh Hương - Research on the Energy Consumption and Energy Trading in China. Metallurgical and Mining Industry, No.9
 14. Phan Thế Công, Thiều Kim Cường- Tham gia TPP - Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương,  Số tháng 2, trang 53, 2016.
 15. Thiều Kim Cường- Một số giải pháp hoàn thiện chế độ kế toán tại doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số kỳ II tháng 4 năm 2016.
 16. Thiều Kim Cường- Xác định giá trị hợp lý trong xác định giá trị sau khi nhận ban đầu của tài sản cố định hữu hình theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 16 và chuẩn mực kế toán Việt nam số 03.  Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 469 tháng 5 năm 2016.
 17. Thiều Kim Cường. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Hưng Yên và chiến lược Marketing địa phương. Tạp chí Du lịch, Số tháng 6 năm 2016.
 18. Nguyễn Thị Hằng - Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất.Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 01/2016
 19. Hoàng Thị Mai Lan - Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 02/2016.
 20. Hoàng Thị Mai Lan - Phân loại kiểm soát nội bộ từ góc nhìn của nhà quản trị doanh nghiệp đối với thông tin kế toán. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 07/2016.
 21. Vũ Thị Phương Thảo - Kết quả điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 05/2016.
 22. Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Hiệp - Hạn chế tình trạng nợ xấu của hệ thống ngấn hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 08/2016.
 23. Vũ Thị Phương Thảo, Bùi Văn Vịnh - Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 08/2016.
 24. Vũ Lê Lam -Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: thực trạng và giải pháp. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 12/2016.
 25. Trịnh Thị Thanh Loan - Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: thực trạng và giải pháp. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 483,2016.
 26. Trịnh Thị Thanh Loan -Một số vấn đề về kế toán chi phí sản phẩm về giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp trồng rừng. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 487,2016.
 27. Trịnh Thị Thanh Loan -Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi khu vực phía Bắc. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 487, 2016.
 28. Thiều Kim Cường. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Kế toán, Số tháng 8 năm 2017.
 29. Hoàng Thị Mai Lan -Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi khu vực phía Bắc. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 02/2017.
 30. Vũ Lê Lam -Một số vấn đề về kế toán chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp trồng rừng. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 01/2017
 31. Vũ Lê Lam -Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi khu vực phía bắc. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 02/2017
 32. Vũ Lê Lam -Bàn về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 02/2017
 33. Vũ Thị Phương Thảo - Working capital management in Vietnam National Textile and Garment Group. Young Scientist, No 9 (143).
 34. Vũ Thị Thu Phương, Vũ Lê Lam: “Nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp với việc xây dựng chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp”. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội – 2017.
 35. Vũ Thị Huyền Trang - Một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kế toán và kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế.Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ĐH Kinh tế quốc dân, tháng 7/2017.

2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài (Năm công bố; Tên bài báo; Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí; Vai trò)

 1. Nghiêm Văn Lợi - Thực trạng và triển vọng hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Wies Jutra; Số 2/1999, Trang 26 - 27. ISSN 1507-1065
 2. Nghiêm Văn Lợi - Vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ở Việt Nam. Wies Jutra; Số 5/2000, Trang 21 - 22. ISSN 1507-1065
 3. Nghiêm Văn Lợi - Phân tích ảnh hưởng của sự hợp tác giữa người trồng chè với doanh nghiệp chế biến chè Long phú đến kết quả sản xuất và tài chính của các bên. Tạp chí Các vấn đề về Kinh tế nông nghiệp, số 1 năm 2003. Cộng hòa Ba Lan. PL ISSN 0044 - 1600. Index 383074. Trang 117 - 119.

2.3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước (Tên báo cáo khoa học; vai trò (tác giả/đồng tác giả); Địa điểm tổ chức hội thảo; Thời gian hội thảo)

 1. Nghiêm Văn Lợi - Vài nét về chương trình đào tạo kế toán trong các trường đại học ở Cộng hòa Ba Lan; Hội thảo Đào tạo Kế toán trong thế kỷ mới; ĐH Kinh tế quốc dân; 2001.
 2. Nghiêm Văn Lợi - Vài nét về chương trình và nội dung đào tạo ĐH kế toán của trường ĐH LĐXH; ĐH Kinh tế quốc dân, 2006.
 3. Nghiêm Văn Lợi - Chương trình và nội dung đào tạo ĐH ngành kế toán của trường ĐH LĐXH; Kỷ yếu Hội thảo “Đào tạo cử nhân kế toán gắn với nhu cầu xã hội”.  ĐH Thương Mại; 2009.
 4. Nghiêm Văn Lợi - Cơ hội và thách thức đối với đào tạo kế toán ở trường ĐH LĐXH, Hội thảo Quốc gia về Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán, 11/2011.
 5. Nghiêm Văn Lợi - Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam theo yêu cầu hội nhập", Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo Kế toán-Tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”. Trường đại học LĐXH, tháng 7/2014.
 6. Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Quốc Hưng - Trao đổi về một vài quan điểm trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính" - Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo Kế toán-Tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”. Trường đại học LĐXH, tháng 7/2014.
 7. Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Thị Thanh Hải - Các mô hình đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp" - Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo Kế toán-Tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”. Trường đại học LĐXH, tháng 7/2014.
 8. Nghiêm Văn Lợi, Ngô Thị Trà – “Mức độ áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Kế toán – kiểm toán Việt Nam trong xu hướng hội tụ quốc tế”. Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp, 05/2016.
 9. Nghiêm Văn Lợi – “Sự phát triển của kế toán quản trị và yêu cầu giảng dạy kế toán quản trị trong các trường đại học ở Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Kế toán – kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”. Trường đại học KTQD, 11/2016.
 10. Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Thị Thu Lệ – “Sử dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị HCSN”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Kế toán – kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”. Trường đại học KTQD, 11/2016.
 11. Nghiêm Văn Lợi – “Đổi mới đào tạo kế toán tại Việt Nam theo yêu cầu tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập”. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - Trường đại học KD&CN, 11/2016.
 12. Nghiêm Văn Lợi-“ Đổi mới đào tạo kế toán ở Việt Nam theo yêu cầu hội nhập quốc tế”. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”. Trường đại học Kinh tế quốc dân, 6/2017

 

2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế (Thời gian hội thảo; Tên báo cáo khoa học; vai trò (tác giả/đồng tác giả); Địa điểm tổ chức hội thảo)

 1. Nghiêm Văn Lợi - Một số giải pháp tăng cường hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; Gdan, Cộng hòa Ba Lan; 1999. ISBN 83-71872-99-9
 2. Nghiêm Văn Lợi - Đào tạo kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam; Szczecin, Cộng hòa Ba Lan; 1999. ISBN 83-88057-50-2
 3. Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Ngọc - Thuế GTGT ở Việt Nam sau hai năm áp dụng; Szczecin, Cộng hòa Ba Lan; 2000. ISBN 83-88368-09-7
 4. Nghiêm Văn Lợi - Sự cần thiết phải đổi mới đào tạo kế toán ở Việt Nam; Tác giả; Szczecin, Cộng hòa Ba Lan; 2002. PL ISSN 0044-1600
 5. Nghiêm Văn Lợi - Situation and solutions for improving Vietnamese accounting in responding to requirements of economic integration and development; Hội thảo quốc tế “Xu thế và chiến lược phát triển kế toán và kiểm toán của VN và các nước ASEAN”, Hà Nội; 2010.
 6. Nghiêm Văn Lợi, Phạm Long - Suggestions to Improve the Quality of Vietnamese Accounting System; Sam Houston State University in Huntsville, Texas; USA, 15-16th April, 2011. ISSN 2153-9367
 7. Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Thanh Hải - Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu hội nhập; ĐH Thương Mại, Đà Nẵng; 2012
 8. Nghiêm Văn Lợi, Ngô Thị Trà - The adoption of Management Accounting Practices in Vietnamese Construction Firms. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế-CIMA, 2016. ISBN 978-604-79-1468-5.