Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán

Nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập là mục tiêu hàng đầu luôn được ngành Kế toán, trường đại học Thủy Lợi quan tâm, theo đuổi. Đây là báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, trường đại học Thủy Lợi.
  Gửi ý kiến phản hồi
832