Tài liệu học tập học phần Kinh tế quốc tế

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Tên môn học (Tiếng Việt): Kinh tế quốc tế

Tên môn học (Tiếng Anh): International Economics

Mã môn học: INEC214

Số tín chỉ: 03

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu học tập học phần Kinh tế quốc tế gồm có: Đề cương chi tiết môn học và Bài giảng

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Kinh tế quốc tế

Tại đây

2

Bài giảng Kinh tế quốc tế

Tại đây