Bài giảng Học phần Quản lý dự án - Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Bài giảng + Tài liệu tham khảo Học phần Quản lý dự án - Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Gửi các bạn sinh viên bài giảng môn Quản lý dự án:

Nội dung bài giảng:

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Bài tập chương 3