Bài giảng môn học Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng

Gửi các bạn sinh viên bài giảng môn học Thống kê trong Doanh nghiệp xây dựng.

Bài giảng:

Chương 1: Tại đây

Chương 2: Tại đây

Chương 3: Tại đây

Chương 4: Tại đây

Chương 5: Tại đây

Phần bài tập: Tại đây