Bài giảng môn học Kinh tế xây dựng I

Gửi các bạn sinh viên bài giảng slide môn học Kinh tế xây dựng I

Bài giảng chi tiết:

Chương 1:Tại đây

Chương 2: Tại đây

Chương 3: Tại đây

Chương 4: Tại đây

Bài tập: Tại đây