Bài giảng Học phần Nhập môn Quản lý xây dựng - Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Gửi các em sinh viên Bài giảng Học phần Nhập môn Quản lý xây dựng theo link sau:

https://wru-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/chinhlv_tlu_edu_vn/EoNSoBAYdrVItMUOFvVM_bwBuuMw5xxQMcIdlvvw9g1JSQ?e=g1NAuh